direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. bouwwerken, opslag- en werkterreinen ten behoeve van bedrijven, welke zijn vermeld in de categorieën 1 t/m 4.2 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, behorende bij deze regels, met dien verstande dat inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken als bedoeld in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn uitgesloten, met de daarbij behorende ontsluitingswegen en -paden, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen; voorzieningen van openbaar nut en ten behoeve van verkeer en vervoer;
  • b. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Archeologie - 5", "Leiding - Riool" en "Waterstaat - Waterkering", voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op de voor "Bedrijf" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

4.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4" "Leiding - Riool" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

4.2.3 Horeca toegestaan

In aanvulling op het bepaalde in de bestemmingsomschrijving, is ter plaatse van de op de plankaart aangegeven functieaanduiding "horeca", tevens een horecabedrijf toegestaan met een b.v.o. van maximaal 500 m2. Dit betreft het adres Landaulettestraat 2 b.

4.2.4 Detailhandel in auto's toegestaan

In aanvulling op het bepaalde in de bestemmingsomschrijving, is ter plaatse van de op de plankaartaangegeven functieaanduiding "specifieke vorm van detailhandel - auto", tevens een detailhandel in auto's toegestaan.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Toegestane bedrijven

Bedrijven t/m categorie 4.2 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan met uitsluiting van inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken als bedoeld in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

4.3.2 Bedrijfsgebonden kantoren

Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50 % van het b.v.o. innemen, met een maximum van 3000 m2.

4.3.3 Locatie Schaardijk

Ter plaatse van de bestemmingslocatie Schaardijk - daar waar de maximale bouwhoogte 15 meter bedraagt - is per bedrijf een bedrijfsgebonden kantoor van maximaal 70 % van het beschikbare b.v.o toegestaan.

4.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 4.3.1 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.