direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf - Nutsbedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de productie van drinkwater met daarbij behorende bouwwerken, terreinen en voorzieningen, waaronder begrepen waterbekkens, technische installaties, laboratoria, werkplaatsen en opslag-, kantoor- en kantineruimten;
  • b. ontsluitingswegen en -paden, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals taluds, keerwanden en beschoeiingen;
  • c. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Archeologie - 4" "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op de voor "Bedrijf - Nutsbedrijf" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

5.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Archeologie - 4" "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.