direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch met waarden - Agrarisch met landschapswaarden
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 3 Agrarisch met waarden - Agrarisch met landschapswaarden

3.1 Bestemmingsomschrijving
  • a. uitoefening van het agrarisch bedrijf;
  • b. behoud en herstel van de ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen landschappelijke waarden, in de vorm van slagenlandschap met daarbij behorende beplanting en slotenpatroon, en open weiland;
  • c. ontsluitingswegen en -paden, waterpartijen en waterlopen;
  • d. voorzieningen ten dienste van waterhuishouding, zoals taluds, keerwanden en beschoeiingen;
  • e. de bestemmingen "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4" en "Waterstaat - Waterkering", voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op de voor "Agrarisch met waarden - Agrarisch met landschapswaarden" bestemde gronden mogen uitsluitend in deze bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; met dien verstande dat de bouw van kassen niet is toegestaan.

3.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4" en "Waterstaat - Waterkering" is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

3.3 Aanlegvergunning
3.3.1 Verbod

Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: dempen, graven, afdammen, vergroten of herprofileren van aanwezige waterlopen;

3.3.2 Vergunning

Een aanlegvergunning wordt verleend, indien daardoor de landschapswaarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de aanlegvergunning te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de aanlegvergunning aan burgemeester en wethouders hieromtrent een schriftelijk advies van de natuur- en landschapsdeskundige te overleggen.

3.3.3 Uitgezonderde werkzaamheden

Het verbod als bedoeld in lid 3.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden:

  • a. voor normaal onderhoud en beheer;
  • b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
  • c. die reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende aanlegvergunning.