direct naar inhoud van Artikel 27 Wonen
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 27 Wonen

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

27.2 Bouwregels
27.2.1 Algemeen

Op de voor "Wonen" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

27.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4", "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

27.2.3 Bebouwingsnormen

Erfafscheidingen mogen niet hoger worden dan 2 meter.

27.2.4 Onderdoorgang

Ter plaatse van de bouwaanduiding onderdoorgang mag een onderdoorgang worden gebouwd, waarvan de breedte en hoogte niet minder dan 2,5 meter mag bedragen, met dien verstande dat ingeval de onderdoorgang tevens voor autoverkeer bestemd is, deze niet minder dan 3,5 meter breed resp. 4,2 meter hoog mag zijn.

27.2.5 Overkraging

Ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding overkraging mag een overkraging worden gebouwd.

27.3 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

  • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
  • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
  • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
  • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.