direct naar inhoud van Artikel 26 Water - 2
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 26 Water - 2

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Water - 2" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. waterlopen en waterberging, de aan- en afvoer van oppervlaktewater, alsmede voor verkeer te water met bijbehorende voorzieningen;
  • b. "Waterstaat - Waterkering" voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
26.2 Bouwregels
26.2.1 Algemeen

Op de voor "Water - 2" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van waterbouwkundige aard, zoals keerwanden, beschoeiingen, duikers, bruggen, gemalen e.d., met dien verstande dat bruggen uitsluitend toegestaan zijn ter plaatse van de aanduiding "brug".

26.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waterstaat - Waterkering" is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

26.2.3 Bunkerponton

In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid geldt, dat ter plaatse van de op de plankaart aangegeven "specifieke vorm van detailhandel - Bunkerponton", de gronden tevens zijn bestemd voor een bunkerponton.

26.2.4 Woonschepenligplaats

In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, geldt dat ter plaatse van functieaanduiding "woonschepenligplaats', de gronden tevens zijn bestemd voor het innemen van ligplaatsen voor varende woonschepen als bedoeld in artikel 1 van deze voorschriften.