direct naar inhoud van Artikel 16 Maatschappelijk - Kazerne
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 16 Maatschappelijk - Kazerne

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Maatschappelijk - Kazerne" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een militair complex met de daarbij behorende terreinen en voorzieningen, zoals exercitieterreinen, schietbanen, sportvelden, logiesgebouwen, kantoor en opslagruimte en dergelijke.
  • b. parkeergarage, al dan niet ondergronds;
  • c. ontsluitingswegen en -paden, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, waterpartijen en waterlopen;
  • d. voorzieningen ten dienste van waterhuishouding, zoals taluds, keerwanden en beschoeiingen;
  • e. erf, behorende bij bovengenoemde functies;
  • f. de bestemmingen "Waterstaat - Waterkering", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3" en "Waarde - Archeologie - 4" voor zover deze gronden op de plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de voor "Maatschappelijk - Kazerne" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

16.2.2 Specifieke bouwregels

Ter plaatse van de bouwaanduiding "specifieke bouwaanduiding - hoogteaccent" is een hoogteaccent toegestaan met een maximale bouwhoogte van 35 meter en een maximale oppervlakte van 400 m2.

16.2.3 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waterstaat - Waterkering", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3" en "Waarde - Archeologie - 4", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.