direct naar inhoud van Artikel 17 Natuur - Natuurgebied
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 17 Natuur - Natuurgebied

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Natuur - Natuurgebied" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. het behoud, het herstel van de ontwikkeling van de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden in de vorm van bos, struweel, plassen en poelen met daarbij behorende fauna en flora;
  • b. extensieve dagrecreatie;
  • c. ontsluitingswegen en paden;
  • d. recreatie voor zover het gebied als zodanig op de verbeelding is aangeduid;
  • e. "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4" en "Waterstaat - Waterkering" voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op de voor "Natuur - Natuurgebied" bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals erf- of perceelafscheidingen, tot een hoogte van 2 meter.

17.2.2 Specifieke bouwregels binnen functie recreatie

Ter plaatse van de aanduiding "recreatie" op de verbeelding, zijn ten behoeve van een manege maximaal 3 niet voor bewoning bestemde bouwwerken toegestaan, waarvan de grondoppervlakte in totaal maximaal 330 m2 mag bedragen en de maximum bouwhoogte niet meer dan 5 meter.

17.2.3 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 4" en "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

17.3 Specifieke gebruiksregels

Binnen de functie "recreatie" als bedoeld in het eerste lid sub d is het toegestaan maximaal 15 parkeerplaatsen te scheppen.