direct naar inhoud van Artikel 10 Gemengd - 3
Plan: DWL-de Esch
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1003DWLdeEsch-oh01

Artikel 10 Gemengd - 3

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 3" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • b. sport op de begane grond;
 • c. "Maatschappelijk - 1" en "Maatschappelijk - 2" op alle verdiepingen;
 • d. woningen, uitsluitend op de verdiepingen;
 • e. dienstverlening op de begane grond en op de verdiepingen;
 • f. voorzieningen behorend bij bovengenoemde functies, zoals groen, ontsluitingswegen en -paden;
 • g. "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op de voor "Gemengd - 3" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

10.2.2 Bebouwingsnormen
10.2.3 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 5" en "Waterstaat - Waterkering" is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

10.2.4 horeca

In aanvulling op het bepaalde in de bestemmingsomschrijving, is ter plaatse van de op de plankaart aangegeven functieaanduiding "horeca", tevens een horecabedrijf toegestaan.

10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Algemeen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
 • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.