direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: Katwijk Midden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0537.bpKATkatwijkmidden-va01

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. cultuur en ontspanning;
 • b. detailhandel en dienstverlening uitsluitend op de begane grond;
 • c. horecabedrijven in categorie 1a en 1d uitsluitend op de begane grond;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': een horecaondernememing categorie 2;
 • e. wonen, uitsluitend op de verdiepingen, daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen;
 • f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals laad- en losruimte, groen-, parkeer-, nutsvoorzieningen en water.
4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag gebouwd worden en gelden de volgende regels:

4.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goothoogte en bouwhoogte van de gebouwen bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringaanduiding aangegeven hoogte;
 • c. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel; indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage van 100 voor het bouwperceel.
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor of ten hoogste 3 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 1 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m, waarbij geldt dat per bouwperceel ten hoogste 3 vlaggenmasten worden geplaatst;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
 • b. detailhandel in volumineuze goederen en grootschalige detailhandel zijn niet toegestaan;
 • c. op deze gronden is het gebruik van een aan-huis-gebonden beroep in of bij de woning en/of in de bijgebouwen toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. het oppervlak ten dienste van de activiteiten ten hoogste 40% van de vloeroppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen bedraagt, met een maximum van 50 m²;
  • 2. er geparkeerd wordt op eigen terrein;
  • 3. het gebruik niet gepaard gaat met horeca en/of detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
  • 4. prostitutie niet is toegestaan;
  • 5. voor de activiteiten waar op grond van bijlage I van het Bor geen omgevingsvergunning milieu nodig is.
4.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in 4.1 sub c en een horecabedrijf in de categorie 1b of 1c toestaan, met in achtneming van de volgende regels:
  • 1. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid waarbij in ieder geval de parkeernormen als bedoeld in Bijlage 2 in acht worden genomen.
 • b. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in 4.1 en een maatschappelijke voorziening toestaan, met in achtneming van de volgende regels:
  • 1. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid waarbij in ieder geval de parkeernormen als bedoeld in Bijlage 2 in acht worden genomen.