direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen
Plan: Scheveningen Dorp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0186DSchevenDrp-50VA

Artikel 24 Wonen

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. wonen;
 • b. de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of een aan huis verbonden bedrijf;


en ter plaatse van de aanduiding:

 • c. 'bedrijf' tevens voor bedrijfsmatige activiteiten behorend tot categorie A en B van bijgevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging;
 • d. 'bedrijf t/m categorie B' tevens voor een postverdeelpunt;
 • e. 'detailhandel' tevens voor detailhandel op de begane grond;
 • f. 'dienstverlening' tevens voor publieksgerichte dienstverlening als bedoeld in artikel 1.77 op de begane grond, zoals kapsalons, reisbureau's en andere rechtstreeks voor publiek toegankelijke bedrijven;
 • g. 'gemengd' tevens voor gebruik als bedoeld in de bestemmingen Maatschappelijk en Kantoor;
 • h. 'horeca' tevens voor horeca in de categorie 'Middelzwaar' en 'Zwaar' zoals vermeld in Bijlage 4 Lijst van horecavestigingen Scheveningen Dorp;
 • i. 'kantoor' tevens voor kantoren op de begane grond;
 • j. 'maatschappelijk' tevens voor gebruik als bedoeld in de bestemming Maatschappelijk;
 • k. 'specifieke vorm van verkeer - garagebox' uitsluitend voor garages en bergingen;
 • l. 'parkeerterrein' uitsluitend voor ongebouwde parkeervoorzieningen;
 • m. 'opslag' tevens voor opslag ten behoeve van bedrijven;
 • n. 'nutsvoorziening' tevens voor nutsvoorzieningen;
 • o. 'onderdoorgang' op het maaiveld tevens het gebruik als bedoeld in de naastliggende verkeersbestemming opgenomen bestemmingsomschrijving;
 • p. 'sport' tevens voor fitnessruimte;

één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water, tuinen en overige voorzieningen.

24.2 Bouwregels
24.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd, tenzij op de verbeelding een maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • b. indien op de verbeelding een maximum bebouwingspercentage is aangegeven wordt het hoofdgebouw en bijbehorende bebouwing binnen het bestemmingsvlak gerealiseerd en bedraagt het bebouwingspercentage daarvan niet meer dan daarbij is aangegeven, waarbij moet worden voldaan aan het bepaalde in artikel 29 lid 13;
 • c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan op de verbeelding is aangegeven;
 • d. in uitzondering hierop mag ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding - dakopbouw’ een extra bouwlaag van maximaal 3,5 m hoogte en terras gebouwd worden;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag op de begane grond geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de eerste verdieping;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' voor een gebouwde parkeervoorziening in één laag beneden peil.
24.2.2 Aan-, uit-, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan-, uit-, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. aan-, uit-, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt aangebouwd vermeerderd met 0,3 m;
 • c. de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • d. de diepte van aan- en uitbouwen vanaf de gevel van het hoofdgebouw waaraan ze gebouwd worden mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
 • e. de maximum oppervlakte aan aan-, uit en bijgebouwen mag buiten het bouwvlak niet meer dan 15 m2 (vergunningplichtig) en niet meer dan 50% van het bouwperceel bedragen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten' zijn geen aan-, uit-, bijgebouwen en overkappingen toegestaan.
24.2.3 Garageboxen

Voor het bouwen van garageboxen gelden de volgende bepalingen:

 • a. garageboxen mogen uitsluitende gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - garagebox';
 • b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen.
24.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 1 m;
 • b. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 2 m;
 • c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3 m;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten' zijn geen bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.