direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 4
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 9 Gemengd - 4

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • e. wonen;
 • a. bedrijfsmatige activiteiten behorend tot de categorieën A en B van bijgevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging;
 • b. (on)gebouwde parkeervoorzieningen;

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water, overige voorzieningen alsmede kantoor als bedoeld in artikel 9.3.

9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan op de verbeelding is aangegeven.
9.2.2 Aan- en bijgebouwen
 • a. aan- en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van aanbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt aangebouwd vermeerderd met 0,3 m;
 • c. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • d. de diepte van aanbouwen vanaf de gevel van het hoofdgebouw waaraan ze gebouwd worden mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
 • e. de maximum oppervlakte aan aan- en bijgebouwen mag buiten het bouwvlak niet meer dan 30 m2 bedragen en niet meer dan 50% van het achtererfgebied bedragen.
9.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 2 m;
 • b. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3 m.
9.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. binnen het bestemmingsvlak zijn uitsluitend niet zelfstandige kantoren toegestaan.