direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 3
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 8 Gemengd - 3

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. zorg- en welzijnsvoorzieningen;
 • b. wonen;
 • c. dienstverlening;
 • d. (on)gebouwde parkeervoorzieningen,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water, overige voorzieningen alsmede kantoor, detailhandel en horeca als bedoeld in artikel 8.4.

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen dienen binnen het bestemmingsvlak te worden gebouwd;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan op de verbeelding is aangegeven, uitgevoerd in maximaal 9 bouwlagen bezien vanaf de Nieuwe Parklaan respectievelijk 8 bouwlagen bezien vanaf de Badhuisweg;
 • c. de bovenste twee bouwlagen van de twee hoofdgebouwen dienen terugliggend, ten opzichte van de direct daaronder gelegen bouwlaag, te worden gerealiseerd;
 • d. de goot- en/of bouwhoogte wordt gemeten vanaf het peil van de Nieuwe Parklaan;
 • e. het bruto vloer oppervlak van alle gebouwen binnen deze bestemming mag maximaal 15.500 m2 bedragen, exlusief parkeergarage;
 • f. binnen het bestemmingsvlak mag in twee lagen beneden peil ten opzichte van de Nieuwe Parklaan worden gebouwd;
 • g. overkragende bebouwing is toegestaan met dien verstande dat:
  • 1. deze uitsluitend tussen het meest westelijk gelegen hoofdgebouw en de naastgelegen bestemming 'Maatschappelijk' gerealiseerd mag worden;
  • 2. deze bouwdelen zich op een minimale hoogte van 4,5 meter boven maaiveld bevinden;
  • 3. deze overkragende bebouwing mag gerekend vanaf de onderzijde van de bebouwing een maximale hoogte mag hebben van 4 meter.
8.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 1 m;
 • a. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 2 m;
 • b. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3 m.
8.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 8.2.1. onder b voor het overschrijden van de op de verbeelding aangegeven maximale hoogte van 3 meter tot een maximum van 4 meter ten opzichte van het peil van de Nieuwe Parklaan.

8.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. het wonen mag ten hoogste 40% van het bruto vloer oppervlak zoals in art. 8.2.1. onder d bedragen;
 • b. detailhandel is uitsluitend als ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan;
 • c. binnen het bestemmingsvlak zijn uitsluitend niet zelfstandige kantoren toegestaan;
 • d. binnen het bestemmingsvlak is één horeca-inrichting in de categorie middelzwaar toegestaan met dien verstande dat deze is gerelateerd aan de zorg- en welzijnsvoorzieningen (zoals opgenomen in het eerste lid) en de uitstraling van deze hoofdfunctie gehandhaafd dient te blijven.