direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 2
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 7 Gemengd - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsmatige activiteiten behorend tot categorie A van bijgevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging;
 • b. dienstverlening;
 • c. kantoor;
 • d. (on)gebouwde parkeervoorzieningen;
 • e. wonen,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, parkeervoorzieningen, groen, water en overige voorzieningen.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan op de verbeelding is aangegeven.
7.2.2 Aan- en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan- en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van aanbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt aangebouwd vermeerderd met 0,3 m;
 • c. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • d. de diepte van aanbouwen vanaf de gevel van het hoofdgebouw waaraan ze gebouwd worden mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
 • e. de maximum oppervlakte aan aan- en bijgebouwen mag buiten het bouwvlak niet meer dan 30 m2 en niet meer dan 50% van het achtererfgebied bedragen.
7.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 1 m;
 • a. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 2 m;
 • b. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt de bouwhoogte ten hoogste 3 m.
7.3 Specifieke gebruiksregels

Het totale bruto-vloeroppervlak ten behoeve van kantoren, praktijkruimten en bedrijven mag per vestiging niet meer bedragen dan 500 m2.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 voor het toestaan van niet in de staat van bedrijfsactiviteiten voorkomende bedrijven, voor zover deze bedrijven naar hun aard en milieuhygiënische invloed op de omgeving gelijk gesteld kunnen worden met wel in voornoemde staat opgenomen bedrijven.