direct naar inhoud van Artikel 15 Tuin
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 15 Tuin

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuin,
 • b. in- en uitritten,

en ter plaatse van de aanduiding:

 • c. 'parkeergarage' tevens voor een parkeergarage,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verharding ten behoeve van de ontsluiting van aangrenzende percelen, groen, water en overige voorzieningen.

15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen
 • a. op de in het eerste lid bedoelde gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. aan- en bijgebouwen die niet voldoen aan het gestelde in sub a zijn toegestaan en mogen herbouwd worden, indien deze op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan krachtens een verleende vergunning gebouwd mogen worden danwel aanwezig waren, met dien verstande dat de omvang en situering ervan niet mag worden veranderd.
 • c. in uitzondering op het gestelde in sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', direct grenzend aan de Badhuisweg, gebouwen toegestaan tot een maximale hoogte van 3 meter ten opzichte van het peil van de Nieuwe Parklaan.
 • d. ter plaatse van deze bestemming rondom de bestemming Maatschappelijk tussen de Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan (Deo Gratias) mag in twee lagen beneden peil ten opzichte van de Nieuwe Parklaan worden gebouwd.
 • e. in uitzondering op het gestelde in sub a zijn ter plaatse van deze bestemming rondom de bestemming Maatschappelijk tussen de Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan (Deo Gratias) aan- en bijgebouwen toegestaan, met dien verstande dat:
  • 1. aan- en bijgebouwen mogen binnen het gehele bestemmingsvlak worden gebouwd;
  • 2. de bouwhoogte van aanbouwen en aangebouwde bijgebouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw waaraan wordt aangebouwd vermeerderd met 0,3 m, tot een maximum van 3 meter boven het peil van de Nieuwe Parklaan;
  • 3. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m;
  • 4. de diepte van aanbouwen vanaf de gevel van het hoofdgebouw waaraan ze gebouwd worden mag niet meer dan 2,5 meter bedragen;
  • 5. de maximum oppervlakte aan aan- en bijgebouwen niet meer dan 30 m2 bedragen.
15.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 1 m;
 • a. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 2 m;
 • b. voor overige bouwwerken achter de voorgevelrooilijn ten hoogste 3 m.
15.3 Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in het tweede lid onder c voor het overschrijden van de maximale hoogte van 3 meter tot een maximum van 4 meter ten opzichte van het peil van de Nieuwe Parklaan.

15.4 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van deze bestemming rondom de bestemming Maatschappelijk tussen de Badhuisweg en de Nieuwe Parklaan (Deo Gratias) is het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de bestemming 'Gemengd – 3' toegestaan.