direct naar inhoud van Artikel 14 Sport
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen;
 • b. (on)gebouwde parkeervoorzieningen;

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen, alsmede horeca zoals nader omschreven in lid 3 .

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen dienen binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat kleine gebouwtjes ten dienste van de bestemming, zoals dug-outs, materiaalbergingen, kassa's etcetera, met een oppervlakte van maximaal 20 m2 en een hoogte van maximaal 3 meter tevens buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd.
 • b. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven met uitzondering van de kleine gebouwtjes zoals genoemd in sub a.
 • c. de goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan op de verbeelding staat aangegeven.
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 • a. voor erf- en/of terreinafscheidingen 3 meter;
 • b. voor speelvoorzieningen 5 meter;
 • c. voor palen en masten 15 meter;
 • d. voor ballenvangers en soortgelijke bouwwerken 8 meter;
 • e. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 8 meter.
14.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. aanvullend op de in lid 1 aangegeven bestemmingsomschrijving zijn binnen de bij de bestemming behorende bebouwing eveneens welzijnsvoorzieningen, waaronder maatschappelijk welzijn, en verenigingsleven toegestaan;
 • b. horeca is slechts toegestaan ten dienste van de hoofdfunctie.
14.4 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14.3 opdat de in dat lid genoemde functies ook buiten de bebouwing kunnen worden toegestaan.
 • b. aan een dergelijk besluit kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.