direct naar inhoud van Artikel 31 Waterstaat - Waterkering
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 31 Waterstaat - Waterkering

31.1 Bestemmingsomschrijving
31.1.1 Primair

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor waterkering met de daarbij behorende voorzieningen.

31.1.2 Secundair

De voor zodanig aangewezen gronden zijn secundair bestemd voor de doeleinden van de onderliggende bestemmingen.

31.2 Bouwregels
31.2.1 Primair

Op de in sublid 31.1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming, zoals verkeerstekens, worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.

31.2.2 Secundair

Het bouwen ten dienste van de in sublid 31.1.2 bedoelde doeleinden mag uitsluitend geschieden:

  • a. indien de belangen met betrekking tot de waterkering dit toelaten, en
  • b. nadat schriftelijk advies is ingewonnen bij de beheerder van de waterkering.