direct naar inhoud van Artikel 14 Recreatie
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 14 Recreatie

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Recreatie" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op verblijfs- of dagrecreatie;
 • b. aan de functie onder a gebonden parkeervoorzieningen;
 • c. erven, groenvoorzieningen en water.
14.2 Bouwregels

Op de in lid 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen mogen worden gebouwd, tot een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 350 m²;
 • b. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 4,5 m;
 • d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  - op de gronden voor de naar de openbare weg gekeerde gevel: 1 m;
  - voor het overige 2 m;
 • e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
14.3 Ontheffing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 15.2 onder a ten behoeve van het bouwen van erfbebouwing buiten de bouwvlakken tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m² en een maximale bouwhoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. het bepaalde in lid 15.2 onder e ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel tot 2 m.