direct naar inhoud van Artikel 13 Maatschappelijk
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 13 Maatschappelijk

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. zorggerelateerd wonen, medische dienstverlening en overige zorgvoorzieningen, publiekgerichte dienstverlening en horecabedrijven van categorie II, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1.34, ter plaatse van de aanduiding "zorginstelling";
 • c. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding "wonen";
 • d. aan de functie als bedoeld onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;
 • e. tuinen en erven;
 • f. wegen en paden;
 • g. groenvoorzieningen en water;
 • h. straatmeubilair;
 • i. nutsvoorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "wonen" ten hoogste één bedrijfswoning mag worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke inhoud van de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 650 m³;
 • d. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • e. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • f. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • g. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  - op de gronden voor de naar de openbare weg gekeerde gevel: 1 m;
  - voor het overige 2 m;
 • h. de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m;
 • i. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
13.2.2 Nutsgebouwen

In afwijking van het bepaalde in sublid 13.2.1 onder a mogen buiten het bouwvlak nutsgebouwtjes worden gerealiseerd met een oppervlakte van ten hoogste 15 m² met een hoogte van maximaal 3 m.

13.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van:

 • a. het bepaalde in sublid 13.2.1 onder a ten behoeve van het bouwen van erfbebouwing buiten de bouwvlakken tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m² en een maximale hoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. het bepaalde in sublid 13.2.1 onder g ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel tot 2 m.