direct naar inhoud van Artikel 12 Kantoor
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 12 Kantoor

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Kantoor" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding "wonen";
 • c. bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen;
 • d. erven, groenvoorzieningen en water.
12.2 Bouwregels

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "wonen" ten hoogste één bedrijfswoning mag worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke inhoud van de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 650 m³;
 • d. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • e. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • f. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • g. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  - op de gronden voor de naar de openbare weg gekeerde gevel: 1 m;
  - voor het overige 2 m;
 • h. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
12.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 12.2 onder a ten behoeve van het bouwen van erfbebouwing buiten de bouwvlakken tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m² en een maximale hoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. het bepaalde in lid 12.2 onder g ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel tot 2 m.