direct naar inhoud van Artikel 11 Horeca
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Horeca" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. op de begane grondlaag van gebouwen:
  - horecabedrijven van categorie I en II, één en ander zoals bedoeld in artikel 1, lid 1.34;
 • b. op de verdiepingen van gebouwen:
  - wonen, met dien verstande dat, ter plaatse van de aanduiding "wonen uitgesloten" wonen op de verdieping niet is toegestaan;
 • c. erven, parkeer- en groenvoorzieningen en water.
11.2 Bouwregels

Op de in lid 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • c. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  - op de gronden voor de naar de weg gekeerde gevel: 1 m;
  - voor het overige 2 m;
 • f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
11.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 11.2 onder a ten behoeve van het bouwen van erfbebouwing buiten de bouwvlakken tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m² en een maximale hoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. het bepaalde in lid 11.2 onder e ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel tot 2 m.
11.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 11.1onder a ten behoeve van horeca van categorie III, onder de voorwaarden dat:

 • a. bij de ontheffing wordt aangetoond dat er geen onevenredige verstoring in de evenwichtige opbouw van de voorzieningenstructuur ontstaat en dat de ontwikkeling waarvoor ontheffing wordt verleend past binnen het op dat moment geldende horecabeleid;
 • b. de activiteiten uitsluitend plaatsvinden op de begane grond;
 • c. er geen bezwaren vanuit milieukwaliteit, in het bijzonder geluidhinder bestaan tegen de ontheffing;
 • d. geen onevenredige hinder voor de omgeving ontstaat;
 • e. geen nadelige invloed ontstaat op de normale afwikkeling van het verkeer en in de parkeerbehoefte wordt voorzien;
 • f. de bebouwing voldoet aan de voor de betreffende locatie geldende aanduidingen en bouwregels;
 • g. wordt voldaan aan de eisen voor brandveiligheid, openbare veiligheid en sociale veiligheid.