direct naar inhoud van Artikel 14 Water
Plan: Noordwest, deelgebied 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0001-2002

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de waterhuishouding in samenhang met waterrecreatie;
  • b. wateraanvoer en -afvoer en waterberging alsmede voor de sport en de binnenscheepvaart;
  • c. bijbehorende voorzieningen, zoals bruggen, duikers, kades, taluds en beschoeiingen;
  • d. kunstwerken;
  • e. minimaal 1,3 meter onder slootbodem gelegen leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen.
14.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

  • a. uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan;
  • b. steigers ten behoeve van de toegang tot naastgelegen gronden een maximale bouwhoogte van 4 m en een minimale bouwhoogte van 0,2 m mogen hebben;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'brug' mag de bouwhoogte van bruggen maximaal 8 m bedragen;
  • d. de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' dienen op een afstand van minimaal 8 m uit het hart van de stam van de monumentale boom te worden opgericht.
14.3 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'ecologische verbindingszone' zijn de gronden tevens bestemd voor natte groenstructuren.