direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer
Plan: Noordwest, deelgebied 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0001-2002

Artikel 12 Verkeer

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. hoofdrijbanen;
 • b. een bus- en trambaan met ten hoogste 2x1 rijstrook;
 • c. verblijfs- en verkeersvoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. kunstwerken;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. geluidwerende voorzieningen;
 • i. voorzieningen voor het stallen van fietsen.
12.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

 • a. de bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' dienen op een afstand van minimaal 8 m uit het hart van de stam van de monumentale boom te worden opgericht;
 • b. voorzieningen voor het stallen van fietsen zijn toegestaan indien:
 • de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 1,5 m, de breedte niet meer bedraagt dan 2,2 m en de diepte niet meer bedraagt dan 2,4 m;
 • de voorzieningen voor het stallen van fietsen solitair staan dan wel maximaal eenmaal zijn geschakeld;
 • er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen mag maximaal 4 m bedragen.
12.3 Afwijken van de bouwregels
12.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2, sub a voor het oprichten van bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' binnen een afstand van 8 m uit het hart van de stam van de monumentale boom.

12.3.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 12.3.1 genoemde afwijkingsbevoegdheid toe, indien geen onevenredige verslechtering van de groeiomstandigheden van de monumentale boom optreedt.

12.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
12.4.1 Verbod

Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom' binnen een afstand van 8 m uit het hart van de stam van de monumentale boom zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, diepploegen en ophogen van gronden;
 • b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen van halfverharde paden en wegen;
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en educatief medegebruik;
 • e. het aanbrengen van drainage;
 • f. het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
12.4.2 Uitzondering verbod

Het verbod als bedoeld in lid 12.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, en/of
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan, en/of
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning.