direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Capelle-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0502.BP11CapelleWest-4002

Artikel 10 Verkeer - Verblijfsgebied

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangezezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
 • b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, straatmeubiliar, (ondergrondse) afvalcontainers, reclameborden, speelvoorzieningen, doeleinden voor openbaar nut, geluidswerende voorzieningen, abri's, water, groenvoorzieningen en gebouwen;
 • c. het plaatsen en onderhouden van verkeersvoorzieningen ten behoeve van een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de Hollansche IJssel.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bebouwingspercentage (%)' een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven, met dien verstande dat parkeren volledig op eigen erf dient plaats te vinden.
10.2.2 Op de als Verkeer - Verblijfsgebied bestemde gronden mogen, uitgezonderd sublid 10.2.1, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de in lid 10.1 genoemde doeleinden worden gebouwd. Hiervoor geldt dat de hoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:
 • a. erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m en achter de voorgevel maximaal 2 m hoog mogen bedragen;
 • b. speelvoorzieningen waarvan de hoogte maximaal 4┬ám mag bedragen;
 • c. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen;
 • d. antennes en antennemasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen;
 • e. scheepvaartverkeersvoorzieningen waarvan de bouwhoogte maximaal 7 m mag bedragen.