direct naar inhoud van Artikel 11 Water
Plan: Capelle-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0502.BP11CapelleWest-4002

Artikel 11 Water

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water ten behoeve van de waterhuishouding;
 • b. water ten behoeve van de aan- en afvoer, waterberging en sierwater;
 • c. verkeer over water inclusief steigers;
 • d. lig-, laad- en losplaatsen van schepen;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf': bedrijfsactiviteiten passend binnen de bestemming van de aangrenzende bedrijfsgronden;
 • f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sluis' een sluis;
 • g. ter plaatse van de aanduiging 'specifieke bouwaanduiding - kleinschalige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden': incidentele kleinschalige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan eigen materieel ten behoeve van de aangrenzenden bedrijfsgronden;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument': een gemeentelijk monument;
 • i. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals: bruggen, duikers, visvlonders, andere vergelijkbare voorzieningen en groenvoorzieningen ten behoeve van de bestemming;
 • j. het plaatsen en onderhouden van verkeersvoorzieningen ten behoeve van een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de Hollansche IJssel.
11.2 Bouwregels
11.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte van gebouwen is aangeduid ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)'.
11.2.2 Op de als 'Water' bestemde gronden mogen, uitgezonderd sublid 11.2.1, uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de in lid 11.1 genoemde doeleinden worden gebouwd. Hiervoor geldt dat de hoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:
 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de stormvloedkering waarvan de bouwhoogte ten hoogste 24 m is;
 • b. scheepvaartverkeersvoorzieningen waarvan de bouwhoogte ten hoogste 7 meter is.