direct naar inhoud van Artikel 19 Verkeer - Verblijf
Plan: Actualisatie Boskoop - Dorp 2011
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL10019HBD-OH01

Artikel 19 Verkeer - Verblijf

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten, met een functie gericht op zowel verblijf als de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
 • b. wandel- en fietspaden en fietstunnels;
 • c. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
 • d. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
 • e. met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. Gebouwen mogen niet worden gebouwd, met uitzondering van garageboxen met een bouwhoogte van maximaal 3 m;
 • b. buiten het bouwvlak mogen gebouwen voor speelvoorzieningen worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 2 m;
 • c. indien een bouwvlak is opgenomen op de plankaart mag binnen dat bouwvlak gebouwd worden waarbij
  • 1. de goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte mag bedragen, en;
  • 2. de bouwhoogte maximaal de op de plankaart aangegeven bouwhoogte mag bedragen, en;
  • 3. het bebouwingspercentage maximaal het op de plankaart aangegeven bebouwingspercentage mag bedragen.
19.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 • a. maximaal 4 m voor speelvoorzieningen;
 • b. maximaal 3 m voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
 • c. maximaal 2 m voor overige bouwwerken.
19.3 Afwijken van de bouwregels
19.3.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 19.2 voor het realiseren van gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde als omschreven in artikel 21.2.2 en 21.2.3 (aan-, uit-, bijgebouwen en overkappingen en schuttingen e.a.).

19.3.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in artikel 19.3.1 kan slechts mits:

 • a. de desbetreffende gronden feitelijk al in gebruik zijn als tuin en / of als erf behorende bij een woning danwel een afwijking als bedoeld in artikel 19.4 al is doorlopen danwel een afwijking als bedoeld in artikel 19.4 gelijktijdig wordt doorlopen;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • d. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 • e. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivering.
19.4 Afwijken van de gebruiksregels
19.4.1 Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 19.1 voor het toestaan van het gebruik als tuin en / of het gebruik als erf bij een woning of het toestaan van gebruik als terras bij horeca;

19.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in artikel 19.4.1 kan slechts mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 • d. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivering.