direct naar inhoud van Artikel 18 Verkeer
Plan: Actualisatie Boskoop - Dorp 2011
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0499.BPL10019HBD-OH01

Artikel 18 Verkeer

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten, met een functie voornamelijk gericht op de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
 • b. wandel- en fietspaden en een fietstunnel;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'spoorweg' voor spoorwegen, waarbij het aantal spoorbanen maximaal 2 bedraagt en een station met bijbehorende voorzieningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'geluidsscherm' voor een geluidscherm;
 • e. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
 • f. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goothoogte maximaal de op de plankaart aangegeven goothoogte;
 • c. bouwhoogte maximaal de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
 • d. bebouwingspercentage maximaal het op de plankaart aangegeven bebouwingspercentage;
 • e. buiten het bouwvlak mogen gebouwen voor speelvoorzieningen worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 2 m.
18.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 • a. maximaal 4 m voor speelvoorzieningen;
 • b. maximaal 10 m voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
 • c. maximaal 10 m voor voorzieningen ten dienste van het spoor;
 • d. maximaal 2 m voor overige bouwwerken.
18.3 Afwijken van de bouwregels
18.3.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.2 voor het realiseren van gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde als omschreven in artikel 21.2.2 en 21.2.3 (aan-, uit-, bijgebouwen en overkappingen en schuttingen e.a.).

18.3.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in artikel 18.3.1 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de desbetreffende gronden feitelijk al in gebruik zijn als tuin en / of als erf behorende bij een woning danwel een afwijking als bedoeld in artikel 18.4 al is doorlopen danwel een afwijking als bedoeld in artikel 18.4 gelijktijdig wordt doorlopen;
 • b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • d. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 • e. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivering.
18.4 Afwijken van de gebruiksregels
18.4.1 Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.1 voor het toestaan van het gebruik als tuin en / of het gebruik als erf bij een woning;

18.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in artikel 18.4.1 kan slechts mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 • d. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivering.