direct naar inhoud van Artikel 15 Water
Plan: Oud Koog & Rooswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3753BP-0309

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. water met een functie voor de waterhuishouding, - berging, - lopen, - werken en de waterrecreatie en beroepsmatig varen;
  • b. waterstaatkundige werken;
  • c. ter plaatse van de aanduiding 'passantenhaven' (pah) is tevens een passantenhaven toegestaan;

met de daarbijbehorende:

  • d. oeverstroken, groenvoorzieningen, kaden en andere vormen van oeververdedigingswerken;
  • e. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
  • f. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
15.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

15.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
  • a. de doorvaarthoogte van bruggen mag niet minder dan 1,20 bedragen met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'brug', waar de doorvaarthoogte niet minder mag bedragen dan 2,25 meter ter opzichte van het waterpeil;
  • b. de helling van bruggen mag niet meer dan 4% bedragen.
15.3 Specifieke gebruiksregels
15.3.1 Toegestaan gebruik
  • a. bruggen over de Zaan zijn slechts toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'brug' (br).