direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen
Plan: Oud Koog & Rooswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3753BP-0309

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening' (dv) tevens voor dienstverlening;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'garage' (ga) tevens voor garageboxen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' (m) tevens voor maatschappelijke voorzieningen c.q. dienstverlening;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk-1' (m-1) tevens voor ondergeschikte maatschappelijke voorzieningen c.q. dienstverlening;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' (prr) tevens voor praktijkruimte;
 • g. ter plaaste van de aanduiding 'nutsvoorzieningen' (nv) tevens voor nutsvoorzieningen;
 • h. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
16.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 16.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

16.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het bestaande aantal woningen per bouwvlak mag niet worden uitgebreid;
 • b. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'garage' is ten hoogste de bestaande bouwhoogte toegestaan zoals aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan of zoals weergegeven op de verbeelding.
16.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen de bouwvlakken en op de bij de woning behorende erven die liggen binnen deze bestemming mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% van het buiten het bouwvlak gelegen deel van de in lid 1 genoemde gronden tot een maximum van 75 m²; indien het buiten het bouwvlak gelegen deel meer is dan 300 m², mag maximaal 100 m² worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt maximaal de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van de woning + 0,30 meter;
 • d. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk is gelijk aan of kleiner dan die van de woning;
 • e. de nok van een bijbehorend bouwwerk ligt minstens 1,50 meter onder de nok van de woning;
 • f. bijbehorende bouwwerken moeten ten minste 3 meter achter de voorgevelrooilijn liggen of indien grenzend aan openbaar toegankelijk gebied, in het verlengde van de zijgevel;
 • g. bijbehorende bouwwerken gebouwd aan de eerste bouwlaag met een diepte van maximaal 3 meter achter de oorspronkelijke achtergevellijn zijn toegestaan;
 • h. naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken zijn alleen toegestaan aan één zijde van de woning niet grenzend aan openbaar toegankelijk gebied;
 • i. de maximale breedte van naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken is 60% van de breedte van de woning met een maximum van 5 meter.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien verstande dat de hoogte van erfafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel en het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.
16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1 Algemeen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 16.2.2 onder g ten behoeve van het maken van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk aan de eerste bouwlaag van de achtergevel van de woning over de volledige diepte van het perceel tot een maximum van 50% van de oorspronkelijke achtergevelbreedte.

16.3.2 Voorwaarden

Bij toepassing van het bepaalde in lid 16.3.1 wordt getoetst of geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

 • a. het bebouwingsbeeld van het aangrenzende gebied;
 • b. de bezonningssituatie op de aangrenzende percelen;
 • c. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen;
 • d. het openbare karakter van het aangrenzende gebied.
16.4 Specifieke gebruiksregels
16.4.1 Toegestaan gebruik

Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en/of bijbehorende bouwwerken ten behoeve van aan huisgebonden beroep of bedrijf behorende tot ten hoogste categorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging, mits:

 • a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 • b. het vloeroppervlak in gebruik voor de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit niet groter is dan 30% van het bruto vloeroppervlakte van de woning en bijbehorende bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 65 m²;
 • c. de ruimtelijke uitstraling en invloed op de omgeving passend is bij de woonfunctie;
 • d. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • e. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • f. geen horeca en geen detailhandel mag plaatsvinden, uitgezonderd bed en breakfast en een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • g. het aantal slaapplaatsen voor bed & breakfast niet meer is dan 6;
 • h. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.