direct naar inhoud van Artikel 16 Water
Plan: Aerdenhout 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0377.AE2012-va05

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1 Algemeen

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterlopen en waterpartijen;
 • b. duinrellen;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorende:

 • d. dagrecreatie
 • e. de ontwikkeling en het behoud van de aanwezige natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden;
 • f. bruggen, stuwen, steigers, dammen en/of duikers;
 • g. kades, oevers en groenvoorzieningen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Ten aanzien van de in lid 16.1.1 bedoelde gronden geldt dat er geen gebouwen mogen worden gebouwd.

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Ten aanzien van de in lid 16.1.1 bedoelde gronden geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

16.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
16.3.1 Verboden uitvoeren van andere werken

Het is verboden ter plaatse van de gronden als bedoeld in lid 16.1.1 de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of te laten uitvoeren zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag:

 • a. het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen;
 • b. het aanleggen van, kaden, aanleg- of vissteigers, ligplaatsen of vlonders;
 • c. het aanleggen van dijken of andere taluds of het vergraven of ontgraven van reeds bestaande taluds;
 • d. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande waterlopen;
 • e. het bemalen of draineren van de grond, alsmede het winnen, toevoeren, afdammen of stuwen van water;
 • f. het verwijderen van waardevolle oever- en watervegetatie, dan wel het verrichten van andere werkzaamheden die een ernstige beschadiging van waardevolle oever- en watervegetatie tot gevolg kunnen hebben;
 • g. het aanleggen van inrichtingen ten behoeve van aan de bestemming ondergeschikte recreatieve voorzieningen
16.3.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 16.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud, gebruik en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
16.3.3 Toelaatbaarheid

Een vergunning als bedoeld in lid 16.3.1 wordt uitsluitend verleend indien en voor zover deze geen onevenredige schade toebrengen aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van deze gronden.

16.3.4 Advies

Het bevoegd gezag wint ten behoeve van de beoordeling van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in lid 16.3.1 advies op bij een ter zake deskundige