direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen
Plan: Amsteldorp, Julianapark, De Wetbuurt, Drieburg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0904BPDSTD-OH01

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maximaal het bestaande aantal woningen;
 • b. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven;
 • c. short stay;

alsmede voor:

 • d. een onderdoorgang voor Verkeer ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang";
 • e. inpandige parkeervoorzieningen in de eerste bouwlaag, het souterrain en- / of de kelder, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage";

met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en erven, bergingen en andere nevenruimten, ongebouwde parkeervoorzieningen en in- en uitritten en nutsvoorzieningen;

16.2 Bouwregels

Op en onder de in artikel 16.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende regels:

16.2.1 Hoofdgebouwen

Voor bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding maximale goothoogte is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan, alsmede daarboven één dakverdieping;
 • d. ter plaatse van de aanduiding maximale bebouwingspercentage is ten hoogste het aangegeven maximale bebouwingspercentage toegestaan. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven mag het bouwvlak volledig worden bebouwd;
 • e. uitsluitend bestaande dakterrassen, dakopbouwen en dakuitbouwen zijn toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang", geldt dat tot de tweede bouwlaag geen bebouwing mag worden opgericht, behoudens de benodigde ondersteuningsconstructies.
16.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 2 m.

16.3 Afwijking van de bouwregels

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel e voor het realiseren van een dakterras, met dien verstande dat:

 • a. maximale bouwhoogte hekwerken: oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het gebouw + 1,5 m;
 • b. het Dagelijks Bestuur bevoegd is nadere eisen te stellen ten behoeve van het behouden van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de directe omgeving, zulks met het oog op privacy, uitzicht en bezonning;
16.4 Gebruiksregels

Voor het in artikel 16.1 bedoelde gebruik gelden de volgende specifieke gebruiksregels:

 • a. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • b. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt tevens het bepaalde in artikel 30.
16.5 Afwijking van de gebruiksregels

Aan-huis-verbonden beroepen en - bedrijven

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 16.4 onder a, waarmee maximaal 40% van het grondvloeroppervlak van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 80 m² ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen en - bedrijven gebruikt mag worden, met dien verstande dat:

 • a. de bedrijfsactiviteit de parkeerdruk op de openbare ruimten niet nadelig beïnvloed;
 • b. er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in verband met de bedrijfsmatige activiteit;
 • c. een kinderdagverblijf en / of een seksinrichting niet toegestaan is.
16.6 Strijdig gebruik

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een kinderdagverblijf en- / of buitenschoolse opvang.