direct naar inhoud van Artikel 17 Leiding - Gas
Plan: Amsteldorp, Julianapark, De Wetbuurt, Drieburg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0904BPDSTD-OH01

Artikel 17 Leiding - Gas

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, ook bestemd voor:

 • a. een ondergrondse gasleiding ter plaatse van de aanduiding hartlijn Leiding - Gas;
 • b. het beheer en onderhoud van de leiding;
 • c. de bescherming van het woon- en leefklimaat in verband met de leiding;
 • d. in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen (Artikel 3 tot en met 16) zijn voor Leiding - Gas aangewezen gronden geen nieuwe kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten toegestaan.
17.2 Bouwregels

Op de onder artikel 17.1 genoemde gronden mogen geen nieuwe bouwwerken worden gebouwd;

17.3 Afwijking van de bouwregels

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 17.2 voor het toestaan van de in artikel 17.1 genoemde functies en het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van die functies, mits:

 • a. ter plaatse een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gerealiseerd;
 • b. advies is verkregen van de leidingbeheerder.
17.4 omgevingsvergunning ten behoeve van het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden
17.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van het dagelijks bestuur op de in artikel 17.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
 • b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere oppervlakteverhardingen;
 • c. het aanleggen, verdiepen, verbreden en dempen van sloten, watergangen en overige waterpartijen;
 • d. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen en aanplanten van gronden en het rooien en/of kappen van bos of andere houtgewassen;
 • e. het indrijven van voorwerpen in de bodem.
17.4.2 Verlening

Een omgevingsvergunning wordt geweigerd, indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de mogelijkheid van een adequaat beheer of de veiligheid van de leiding en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.

17.4.3 Advies

Een omgevingsvergunning wordt niet verleend dan nadat advies is verkregen van de leidingbeheerder.

17.4.4 Uitzondering

Geen omgevingsvergunning is nodig voor:

 • a. werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die het normale onderhoud en beheer betreffen;
 • b. werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden die in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning.