direct naar inhoud van Artikel 15 Water
Plan: Amsteldorp, Julianapark, De Wetbuurt, Drieburg
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0904BPDSTD-OH01

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterwegen;
 • b. watergangen en waterlopen, waterpartijen, zoals sloten en beken;
 • c. waterkering;
 • d. waterberging;
 • e. afwateringskanalen;
 • f. waterhuishouding;
 • g. waterstaatkundige werken;
 • h. vijvers;

alsmede voor:

 • i. een brug ter plaatse van de aanduiding "brug";
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. evenementen;

met de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, groenvoorzieningen bruggen, dammen en/of duikers.

15.2 Bouwregels

Op en onder de in artikel 15.1 mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende regels:

15.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, geldt een maximale bouwhoogte van 6 m.

15.3 Specifieke gebruiksregels

In aanvulling op het algemene gebruiksverbod in artikel 25.1 wordt tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bebouwing ten dienste van:

 • a. ligplaatsen voor woonboten, passagiersvaartuigen, bedrijfsvaartuigen en stationerende vaartuigen;
 • b. het dempen van water.