direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, met dien verstande dat wonen in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain niet toegestaan is ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten';
 • b. zorginstelling, ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling';
 • c. bedrijven in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', met dien verstande dat bedrijven eveneens in de tweede bouwlaag zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie tweede bouwlaag';
 • d. detailhandel in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', met dien verstande dat detailhandel eveneens in de tweede bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie tweede bouwlaag';
 • e. dienstverlening in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', met dien verstande dat dienstverlening eveneens in de tweede bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie tweede bouwlaag';
 • f. kantoren in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', met dien verstande dat kantoren eveneens in de tweede bouwlaag zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie tweede bouwlaag' ;
 • g. maatschappelijke dienstverlening en aan maatschappelijke dienstverlening ondergeschikte horeca in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten', met dien verstande dat maatschappelijke dienstverlening eveneens in de tweede bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - niet-woonfunctie tweede bouwlaag';
 • h. horeca I in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie I';
 • i. horeca IIa in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie IIa';'
 • j. horeca III in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie III';
 • k. horeca IV in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduidingen 'horeca van categorie I', 'horeca van categorie III' en 'horeca van categorie IV';
 • l. horeca V, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie V';
 • m. belwinkels in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'belwinkel' ;
 • n. internetcafés in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - internetcafe';
 • o. seksinrichting in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'seksinrichting';
 • p. autoparkeren in de eerste bouwlaag, de kelder en/of het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage';
 • q. bijbehorende ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen en erven.
18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. indien een maximum goothoogte is aangeduid mag de maximum goothoogte zoals aangeduid niet worden overschreden.
18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - klokkenmast' is een klokkenmast met een maximale bouwhoogte van 40 meter toegestaan;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 meter bedragen.
18.2.3 Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht, behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies, mits minimaal 80% van de breedte van de aanduiding 'onderdoorgang' vrij blijft van ondersteuningsconstructies.

18.3 Specifieke gebruiksregels
18.3.1 Bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening

Voor bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening gelden de volgende regels:

 • a. in afwijking van het bepaalde in 18.1 onder c, e, f en g zijn ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' geen bedrijven, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening toegestaan;
 • b. in aanvulling op het bepaalde in 18.1 onder c, d, e, f en g zijn bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening eveneens toegestaan in de eerste bouwlaag van bebouwing op gronden zonder een aanduiding 'wonen uitgesloten', met dien verstande dat per straat de volgende maxima gelden:
   • Andreas Bonnstraat: 3 extra vestigingen;
   • Blasiusstraat: 2 extra vestigingen;
   • Boerhaaveplein: 2 extra vestigingen;
   • Camperstraat: 1 extra vestiging;
   • Derde Oosterparkstraat: 5 extra vestigingen;
   • Eikenplein: 2 extra vestigingen;
   • Eikenweg: 1 extra vestiging;
   • 's Gravesandeplein: 2 extra vestigingen;
   • 's Gravesandestraat: 1 extra vestiging;
   • Iepenplein: 2 extra vestigingen;
   • Iepenweg: 1 extra vestiging;
   • Kastanjeplein: 2 extra vestigingen;
   • Kastanjeweg: 1 extra vestiging;
   • Mary Zeldenruststraat: 1 extra vestiging;
   • Mauritskade: 2 extra vestigingen;
   • Muntendamstraat: 1 extra vestiging;
   • Oosterpark: 5 extra vestigingen;
   • Populierenweg: 2 extra vestigingen;
   • Ruyschstraat: 6 extra vestigingen;
   • Sajetplein: 2 extra vestigingen;
   • Sparrenweg: 1 extra vestiging;
   • Tilanusstraat: 2 extra vestigingen;
   • Tweede Boerhaavestraat: 2 extra vestigingen;
   • Tweede Oosterparkstraat: 5 extra vestigingen;
   • Van Musschenbroekstraat: 1 extra vestiging;
   • Vrolikstraat: 5 extra vestigingen;
 • c. voor bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 150 m² per vestiging, met uitzondering van:
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 1.600 m² ter plaatse van Tweede Oosterparkstraat 221-223 ;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 1.300 m² ter plaatse van Tweede Oosterparkstraat 209;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 750 m² ter plaatse van Ruyschstraat 401;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 600 m² ter plaatse van Vrolikstraat 181 t/m 193;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 500 m² ter plaatse van Oosterpark 77-78;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 400 m² ter plaatse van Oosterpark 59;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Camperstraat 1A;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Oosterpark 53;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Oosterpark 55;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Oosterpark 75;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 250 m² ter plaatse van Kastanjeplein 6;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 250 m² ter plaatse van Oosterpark 62;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 200 m² ter plaatse van Oosterpark 39;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 200 m² ter plaatse van Blasiusstraat 128 t/m 136;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 200 m² ter plaatse van Derde Oosterparkstraat 201 - 1 hoog.
18.3.2 Horeca

Voor horeca I, III en IV geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 150 m² per vestiging, met uitzondering van:

   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Oosterpark 53;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 250 m² ter plaatse van Andreas Bonnstraat 44-46.
18.3.3 Maatschappelijke dienstverlening

Voor maatschappelijke dienstverlening gelden de volgende regels:

 • a. geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening is uitgesloten;
 • a. de aan de hoofdfunctie ondergeschikte horeca mag maximaal 10% van het bruto vloeroppervlak van de maatschappelijke dienstverlening bedragen.
18.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 18.3.1 onder c een omgevingsvergunning te verlenen voor het toestaan van bedrijven, kantoren en maatschappelijke dienstverlening met een bruto vloeroppervlak van maximaal 300 m² per vestiging, met dien verstande dat de afwijkingsbevoegdheid voor maximaal 10 vestigingen mag worden toegepast.

18.5 Wijzigingsbevoegdheid
18.5.1 Bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening
 • a. Uitsluiten horeca

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 18.1 onder h, i, j en k genoemde gronden te wijzigen door het schrappen van één of meer aanduidingen 'horeca I', 'horeca IIa', 'horeca III' of 'horeca IV' zodat ter plaatse uitsluitend bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag zijn toegestaan, met dien verstande dat uitsluitend toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid indien het betreffende gebruik langer dan een jaar is beëindigd.

 • b. Maxima per straat

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 18.3.1 onder b genoemde gronden te wijzigen door het aanpassen van het maximum aantal extra vestigingen per straat, met dien verstande dat:

 • 1. het totaal aantal extra vestigingen binnen de bestemming 'Wonen' niet mag toenemen als gevolg van deze wijzigingsbevoegdheid;
 • 2. toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- of leefklimaat in de straten waar het maximum aantal extra vestigingen per straat wordt gewijzigd.
18.5.2 Bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren. maatschappelijke dienstverlening en wonen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 18.1 onder a, c, d, e, f en g genoemde gronden te wijzigen door het verplaatsen van één of meerdere aanduidingen 'wonen uitgesloten' zodat ter plaatse van de gronden met een huidige aanduiding 'wonen uitgesloten' wonen in de eerste bouwlaag is toegestaan en ter plaatse van de gronden met een nieuwe aanduiding 'wonen uitgesloten' uitsluitend bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag zijn toegestaan, met dien verstande dat toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid niet is toegestaan bij de volgende adressen:

 • Oosterpark 39;
 • Oosterpark 57;
 • Oosterpark 58;
 • Oosterpark 59;
 • Oosterpark 71;
 • Oosterpark 78;
 • Oosterpark 84;
 • Oosterpark 86;
 • Oosterpark 87;
 • Oosterpark 88.
18.5.3 Bedrijven, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 18.3.1 onder a genoemde gronden te wijzigen door het schrappen van één of meer aanduidingen 'detailhandel' zodat ter plaatse ook bedrijven, dienstverlening, kantoren en maatschappelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag zijn toegestaan.

18.5.4 Beëindigingsregeling belwinkels, internetcafé's en seksinrichting

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 18.1 onder m, n en o genoemde gronden te wijzigen door het schrappen van één of meer aanduidingen 'belwinkel', 'specifieke vorm van wonen - internetcafe' of 'seksinrichting' zodat ter plaatse geen belwinkel, internetcafé dan wel seksinrichting in de eerste bouwlaag is toegestaan, met dien verstande dat uitsluitend toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid indien het betreffende gebruik langer dan een jaar is beëindigd.

18.5.5 Maatschappelijke dienstverlening

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, 18.1 onder g te wijzigingen door het toestaan van maatschappelijke dienstverlening over alle bouwlagen, met dien verstande dat:

 • a. binnen de bestemming 'Wonen' maximaal 2 extra vestigingen met maatschappelijke dienstverlening over alle bouwlagen zijn toegestaan;
 • b. het maximum bruto vloeroppervlak aan maatschappelijke dienstverlening 800 m² per vestiging bedraagt.
18.5.6 Onderdoorgang

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de gronden in dit bestemmingsplan te wijzigingen door één of meerdere aanduidingen 'onderdoorgang' te schrappen, met dien verstande dat uitsluitend toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid wordt gegeven indien de doorgang geen vluchtweg dan wel een route voor nood- en hulpdiensten is en er vooraf advies is gevraagd aan de brandweer.

18.5.7 Verplaatsing grotere vestigingen bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke dienstverlening en horeca I, III en IV

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 18.3.1 onder c en 18.3.2 genoemde gronden te wijzigen door de aldaar genoemde adressen aan te passen zodat een verplaatsing van grotere vestigingen mogelijk is, met dien verstande dat toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot:

 • a. een toename van het aantal grotere vestigingen binnen de bestemming;
 • b. een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de grotere vestigingen.
18.5.8 Wonen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 18.1 onder c, d, e, f, g, h, i, j, k, m en n genoemde gronden te wijzigen door het schrappen van één of meer aanduidingen 'wonen uitgesloten' en/of 'belwinkel', 'detailhandel, 'horeca I', 'horeca IIa', 'horeca III', 'horeca IV' of 'specifieke vorm van wonen - internetcafe' zodat ter plaatse wonen in de eerste bouwlaag is toegestaan, met dien verstande dat:

 • a. toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid niet is toegestaan bij de volgende adressen:
   • Oosterpark 39;
   • Oosterpark 57;
   • Oosterpark 58;
   • Oosterpark 59;
   • Oosterpark 71;
   • Oosterpark 78;
   • Oosterpark 84;
   • Oosterpark 86;
   • Oosterpark 87;
   • Oosterpark 88;
 • b. uitsluitend toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid indien het betreffende gebruik langer dan een jaar is beëindigd.