direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf - 2
Plan: Cruquius
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1204BPSTD-VG01

Artikel 4 Bedrijf - 2

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in artikel 26.2;
 • b. creatieve functies, zoals bedoeld in de bij deze regels behorende bijlage 3;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' zijn bedrijfswoningen toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is een woning op de begane grond toegestaan;
 • e. ondergeschikte detailhandel;

met de daarbij behorende:

 • f. erven;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • i. laad- en losvoorzieningen;
 • j. fiets- en voetpaden;
 • k. groen;
 • l. water;
 • m. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op en onder de in 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

4.2.2 Gebouwen

Voor bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt maximaal 2 m1;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.
4.3 Afwijken van de bouwregels

In afwijking van het bepaalde in 4.2.2 onder b is het bevoegd gezag bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte met maximaal 3 m1.

4.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. het maximum bruto vloeroppervlak aan kantoren bedraagt per vestiging, van de in 4.1, onder a en b bedoelde functies (bedrijven en creatieve functies), maximaal 20% van het netto vloeroppervlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf -2 - max 100% kantoor' geldt dat per bedrijfsvestiging 100% van het netto vloeroppervlak gebruikt mag worden voor kantoren;
 • c. het maximum bruto vloeroppervlak, van de in 4.1, onder e bedoelde functie (ondergeschikte detailhandel) bedraagt per vestiging, van de in 4.1, onder a en b bedoelde functies (bedrijven en creatieve functies), maximaal 10% van het gerealiseerde netto vloeroppervlak;
 • d. het maximum aantal, van de in 4.1, onder c bedoelde functie (bedrijfswoning) bedraagt 1.