direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-VG01

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en tevens in de tweede bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - niet woonfunctie tweede bouwlaag';
 • b. consumentverzorgende en zakelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en tevens in de tweede bouwlaag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - niet woonfunctie tweede bouwlaag';
 • c. ondergeschikte horeca;
 • d. wonen in de tweede bouwlaag en hoger;
 • e. aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven in de tweede bouwlaag en hoger;
 • f. short-stay in de tweede bouwlaag en hoger;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' zijn bedrijven, met in acht name van het bepaalde in 40.2, toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain en daar waar tevens aangeduid met 'specifieke vorm van centrum - niet woonfunctie tweede bouwlaag' ook in de tweede bouwlaag;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie I' is horeca I toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie IV' is horeca IV toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' zijn kantoren toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' is maatschappelijke dienstverlening toegestaan in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is parkeren in de kelder toegestaan;

met de daarbij behorende:

 • m. tuinen en erven;
 • n. bijbehorende bouwwerken;
 • o. nutsvoorzieningen;
 • p. in- en uitritten;
 • q. laad- en losvoorzieningen;
 • r. fiets- en voetpaden;
 • s. groen;
 • t. water;
 • u. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op en onder de in 4.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

4.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 3 m1.

4.2.4 Onderdoorgang en zichtlijn
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - onderdoorgang 1' mag tot aan de vloer van de tweede bouwlaag geen bebouwing worden opgericht, behoudens de voor de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - zichtlijn' mag ten behoeve van een zichtlijn tussen 7 meter en 13 meter vanaf peil geen bebouwing worden opgericht.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke dienstverlening, horeca I en IV, ondergeschikte horeca en aan-huis-verbonden beroepen en - bedrijven
 • a. het maximum bruto vloeroppervlak, van de onder 4.1, onder a bedoelde functie (detailhandel), bedraagt per vestiging 1.500 m2;
 • b. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 4.1, onder c, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak van een vestiging met een maximum van 20 m2 gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - winkelcentrum IJburglaan' geldt dat:
  • 1. maximaal 1 vestiging van een bedrijf is toegestaan, waarbij het maximum bruto vloeroppervlak 250 m² per vestiging bedraagt;
  • 2. maximaal 1 vestiging van een kantoor is toegestaan;
  • 3. maximaal 2 vestigingen van maatschappelijke dienstverlening zijn toegestaan;
  • 4. maximaal 1 vestiging van horeca I is toegestaan, waarbij het maximum bruto vloeroppervlak 300 m² per vestiging bedraagt;
  • 5. maximaal 1 vestiging van horeca IV is toegestaan, waarbij het maximum bruto vloeroppervlak 200 m² per vestiging bedraagt;
 • d. voor de aan-huis-verbonden beroepen en – bedrijven geldt dat maximaal 30% van het grondvloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken met een maximum van 50 m² ten behoeve van deze functies gebruikt mag worden;
 • e. voor de aan-huis-verbonden bedrijven geldt het bepaalde in 40.2.

4.3.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in 40.1.1, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. zelfstandige horeca, anders dan bedoeld in 4.1, onder h en i;
 • b. geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening, met uitzondering van bestaande geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening;
 • c. volumineuze detailhandel.

4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1 Extra horeca I, III en IV winkelcentrum Pampuslaan

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1 en 4.3.2 ten behoeve van het ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - winkelcentrum Pampuslaan' toestaan van horeca I buiten de betreffende aanduiding 'horeca van categorie I' dan wel het toestaan van horeca III en IV en zo het maximum aantal horecavestigingen te verruimen, met dien verstande dat:

 • a. het gezamenlijke aantal extra vestigingen horeca I, III en IV ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - winkelcentrum Pampuslaan' maximaal vier mag bedragen, waarbij per aanduidingsvlak 'specifieke vorm van centrum - winkelcentrum Pampuslaan' in totaal niet meer dan twee horecavestigingen zijn toegestaan;
 • b. het maximum bruto vloeroppervlak voor horeca I en III 200 m² per extra vestiging bedraagt en voor horeca IV 300 m², waarbij voor maximaal één vestiging horeca IV een maximum bruto vloeroppervlak van 500 m² mag gelden.

4.4.2 Extra horeca I, III en IV winkelcentrum IJburg

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.3.1 sub c onder 4 en 5 ten behoeve van het ter plaatse van 'specifieke vorm van centrum - winkelcentrum IJburglaan' toestaan van twee extra vestigingen horeca I en één extra vestiging horeca III dan wel horeca IV en zo het maximum aantal horecavestigingen te verruimen, met dien verstande dat het maximum bruto vloeroppervlak voor een extra vestiging horeca I 300 m² bedraagt en voor horeca III en IV 200 m².

4.5 Wijzigingsbevoegdheid
4.5.1 Verplaatsing vestigingen horeca I

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.6 lid 1, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 4.1 onder h genoemde gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - winkelcentrum Pampuslaan' te wijzigen door het verplaatsen van de aanduiding 'horeca van categorie I', met dien verstande dat toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot:

 • a. meer dan twee horecavestigingen per aanduidingsvlak 'specifieke vorm van centrum - winkelcentrum Pampuslaan';
 • b. een vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak groter dan 200 m².