direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-VG01

Artikel 3 Bedrijf - Nutsvoorziening

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nutsvoorzieningen;

en de daarbij behorende:

 • b. tuinen en erven;
 • c. bijbehorende bouwwerken;
 • d. parkeervoorzieningen en in- en uitritten;
 • e. laad- en losvoorzieningen;
 • f. fiets- en voetpaden;
 • g. groen;
 • h. water.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op en onder de in 3.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

3.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.

3.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.

3.3 Nadere eisen

Het Dagelijks Bestuur is op grond van artikel 3.6, lid 1, onder d. van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en omvang van bouwwerken, voor zover dit noodzakelijk is ter voorkoming van schade aan de in de bodem aanwezige beschermconstructie en drainagesysteem.