direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd - 1
Plan: IJburg 1e fase, 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.M1107BPSTD-VG01

Artikel 5 Gemengd - 1

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven, met in acht name van het bepaalde in 40.2;
 • b. creatieve functies;
 • c. kantoren;
 • d. maatschappelijke dienstverlening;
 • e. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van gemengd - detailhandel volumineus - 1' en 'specifieke vorm van gemengd - detailhandel volumineus - 2' is volumineuze detailhandel toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie IV' is horeca van categorie IV toegestaan;
 • g. ondergeschikte horeca;

met de daarbij behorende:

 • h. tuinen en erven;
 • i. bijbehorende bouwwerken;
 • j. nutsvoorzieningen;
 • k. in- en uitritten;
 • l. laad- en losvoorzieningen;
 • m. fiets- en voetpaden;
 • n. groen;
 • o. water;
 • p. kunstwerken ten behoeve van weg- en waterbouw.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op en onder de in 5.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming.

5.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt maximaal 12 m1;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 6 m1.

5.3 Afwijken van de bouwregels

Het Dagelijks Bestuur kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.2.2 voor het bouwen van gebouwen buiten het bouwvlak, met dien verstande dat:

 • a. gebouwen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffingsgebied 1' als verbinding tussen twee gebouwen;
 • b. per verbinding een maximum grondoppervlak van 250 m² is toegestaan;
 • c. de maximum bouwhoogte 4 meter bedraagt indien de verbinding grondgebonden is;
 • d. de maximum bouwhoogte 8 meter bedraagt indien de verbinding niet grondgebonden is waarbij onder de verbinding een vrije doorgang van tenminste 4 meter aanwezig dient te zijn.

5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.1 Horeca, ondergeschikte horeca en volumineuze detailhandel
 • a. het maximum bruto vloeroppervlak, van de onder 5.1, onder f bedoelde functie (horeca van categorie IV), bedraagt 1.400 m2;
 • b. voor de ondergeschikte horeca, zoals bedoeld in 5.1, onder g, geldt dat maximaal 20% van het netto-vloeroppervlak met een maximum van 20 m2 gebruikt mag worden voor ondergeschikte horeca van een categorie I of IV.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - detailhandel volumineus - 1' is maximaal 5.000 m² aan volumineuze detailhandel per bouwvlak toegestaan, met inbegrip van bijbehorende gebouwen die conform lid 5.3 buiten het bouwvlak zijn gerealiseerd ;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - detailhandel volumineus - 2' is maximaal 750 m² aan volumineuze detailhandel per bouwvlak toegestaan, met inbegrip van bijbehorende gebouwen die conform lid 5.3 buiten het bouwvlak zijn gerealiseerd.

5.4.2 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in 40.1.1 wordt in elk geval gerekend het gebruik voor een geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening.