direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen
Plan: Buitenveldert 2013
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.K1206BPSTD-VG01

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (zorg)woningen, short stay, huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf en bed & breakfast, met inachtneming van het bepaalde in 19.3.1;
 • b. maatschappelijke dienstverlening, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding 'maatschappelijk' in de eerste bouwlaag;
 • c. horeca van categorie 3 en 4, uitsluitend in de eerste bouwlaag, kelder en/of souterrain ter plaatse van de functieaanduiding 'horeca van categorie 3';
 • d. kantoren, uitsluitend in de eerste bouwlaag, kelder en/of souterrain ter plaatse van de functieaanduiding 'kantoor';
 • e. dienstverlening, uitsluitend in de eerste bouwlaag, kelder en/of souterrain ter plaatse van de functieaanduiding 'dienstverlening';
 • f. ondersteunende horeca, uitsluitend binnen (maatschappelijke) diensverlening en kantoren, met inachtneming van het bepaalde in 19.3.1;
 • g. tuinen;
 • h. parkeervoorzieningen, met inachtneming van het bepaalde in 19.3.2;
 • i. voet- en fietspaden;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. (ondergrondse) nutsvoorzieningen.
19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op en onder de in 19.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat gebouwen slechts zijn toegestaan binnen de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken.

19.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. maximale bouwhoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • b. maximale goothoogte: zoals op de verbeelding staat aangegeven;
 • c. maximum bebouwingspercentage binnen het bouwvlak: 100%, tenzij anders staat aangegeven op de verbeelding;
 • d. ter plaatse van de bouwvlakken waar een lager bebouwingspercentage geldt dan 100%, geldt dit maximale bebouwingspercentage uitsluitend per perceel;
 • e. uitsluitend bestaande kelders en souterrains zijn toegestaan;
 • f. ter plaatse van de bouwaanduiding 'vrijstaand' dienen gebouwen vrijstaand te worden gebouwd;
 • g. in afwijking van het bepaalde onder c en d zijn ter plaatse van de bouwaanduiding 'vrijstaand' gebouwde parkeervoorzieningen toegestaan met een maximum vloeroppervlak van 20m2 en een maximum bouwhoogte van 3 meter.
19.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. maximum bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen op het voorerfgebied, danwel in het achtererfgebied grenzend aan de openbare weg: 1 meter;
 • b. maximum bouwhoogte voor gebouwde terrassen, in het achtererfgebied behorende bij de woning in de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, geldt:
  • 1. maximum bouwhoogte: 0,3 meter;
  • 2. maximum bouwhoogte hekwerken ten behoeve van het gebouwde terras: 1,1 meter ten op zichte van bovenzijde terras;
 • c. voor onoverdekte zwembaden, in het achtererfgebied behorende bij de woning in de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, geldt:
  • 1. maximaal 30% van het oppervlak van het achtererfgebied wordt bebouwd, tot een maximum van 50 m2;
 • d. maximale bouwhoogte overige bouwwerken geen gebouwen zijnde: 2 meter;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder d zijn ter plaatse van de bouwaanduiding 'vrijstaand' gebouwde parkeervoorzieningen toegestaan van maximaal 20m2 en een maximum bouwhoogte van 3 meter.
19.2.4 Onderdoorgang

Ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mogen tot een hoogte van 2,5 meter geen gebouwen worden opgericht behoudens ten behoeve van de hoger opgaande bebouwing benodigde ondersteuningsconstructies.

19.3 Specifieke gebruiksregels
19.3.1 Gebouwen

Voor de gebouwen op de in 19.1 genoemde gronden gelden de volgende regels:

 • a. in gestapelde woningen is:
  • 1. huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak van de woning met een maximum van 60 m²;
  • 2. met huisgebonden beroep en huisgebonden bedrijf vergelijkbare voorzieningen toegestaan in de eerste bouwlaag, tot een maximum van 60 m²;
 • b. voor grondgebonden woningen is huisgebonden beroep, huisgebonden bedrijf en bed & breakfast toegestaan tot maximaal 40% van het bruto vloeroppervlak;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' zijn uitsluitend parkeervoorzieningen en/of opslag/berging ten behoeve van woningen toegestaan;
 • d. voor ondersteunende horeca geldt een maximum netto vloeroppervlak van 30% van het netto vloeroppervlak van de vestiging met een maximum van 30 m².
19.3.2 Parkeervoorzieningen

Voor parkeervoorzieningen als bedoeld in 19.1 geldt dat:

 • a. deze uitsluitend in de kelder en/of souterrain zijn toegestaan, met dien verstande dat toegangen en in- en uitritten tevens in de eerste bouwlaag zijn toegestaan;
 • b. deze ter plaatse van de functieaanduiding 'parkeerterrein' tevens in de eerste bouwlaag binnen bebouwing zijn toegestaan;
 • c. deze ter plaatse van de bouwaanduiding 'vrijstaand' parkeervoorzieningen tevens buiten bebouwing zijn toegestaan.
19.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het dagelijks bestuur is bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door ter plaatse van 'Wro-zone - wijzigingsgebied - 4' de grenzen van de bouwvlakken en de maatvoeringen aan te passen ten behoeve van het realiseren van woningen, tuinen, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en verkeersareaal, onder de voorwaarde dat de woningen met een geluidbelasting op de gevel hoger dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde worden voorzien van minstens één geluidsluwe zijde en dat ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' het betreffende deel van de gevel wordt uitgevoerd als een dove gevel of als een vliesgevel wordt gerealiseerd, tenzij wordt aangetoond dat de aldaar geldende maximaal te ontheffen grenswaarde niet wordt overschreden.