direct naar inhoud van Regels
Plan: Parapluplan Parkeren 2018
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00157-0305

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het Parapluplan Parkeren 2018 met identificatienummer NL.IMRO.0361.BP00157-0305 van de gemeente Alkmaar.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Algemene Regels

Artikel 2 Van toepassing verklaring

Dit bestemmingsplan is van toepassing op de in bijlage 1 van de regels vermelde bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen.

Bepalingen over parkeren en laden en lossen in deze plannen vervallen en worden vervangen door artikel 4 van dit "Parapluplan Parkeren 2018". In het geval dat deze plannen geen bepalingen over parkeren bevatten, dan worden de bepalingen in artikel 4 van dit bestemmingsplan van toepassing verklaard voor deze plannen.

De overige regels van de in bijlage 1 genoemde plannen blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Overige regels

4.1 Voldoende parkeergelegenheid

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van de functie dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Dit dient plaats te vinden op eigen terrein dat bij dat bouwwerk of terrein waarvoor vergunning wordt verleend hoort. Daarbij moet worden voldaan aan het geldende parkeernormen beleid. Indien het beleid wijzigt dient rekening te worden gehouden met de wijzigingen. Bij de afmetingen van de parkeervoorzieningen dient te worden uitgegaan van de geldende CROW normen.

4.1.1 Specifieke gebruiksregels

Ruimte(n) voor het parkeren en stallen van voertuigen, voor zover de aanwezigheid van deze ruimte(n) krachtens deze parkeerregels is geëist, dient te allen tijde voor dit doel beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik.

4.2 Laden en lossen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Hierbij wordt uitgegaan van de ASVV 2012 van het CROW.

4.3 Afwijking van parkeereisen
4.3.1 Bevoegdheid

Bij een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van de functie kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 en 4.2:

 • a. voor zover op andere geschikte wijze in de benodigde parkeergelegenheid en/of laad- en losruimte wordt voorzien;
 • b. het voldoen aan deze regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.
4.3.2 Parkeerfonds

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.3.1 kan als voorwaarde worden verbonden dat de vergunninghouder verplicht is een door het bevoegd gezag vastgesteld bedrag in een parkeerfonds te storten, tenzij het bevoegd gezag van mening is dat op grond van gewichtige omstandigheden deze verplichting achterwege dient te blijven.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. artikel 5 lid 2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Parapluplan Parkeren 2018.

Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Bestemmingsplannen waarop het Parapluplan Parkeren 2018 van toepassing is

  Plannaam   Plannummer   Vastgesteld  
1   1e Partiële herziening Binnenstad Zuid en Oost   NL.IMRO.0361.BW00100-0305   09-04-2014  
2   1e Partiële herziening De Pauw   NL.IMRO.0361.PH00102-0305   04-02-2016  
3   1e Partiële herziening Overstad   NL.IMRO.0361.PH00101-0305   14-01-2016  
4   Aan de Vaart   NL.IMRO.0361.BP00121-0305   21-10-2014  
5   Achterdam   NL.IMRO.0361.BP00110-0305   09-02-2012  
6   Alkmaar Noord   NL.IMRO.0361.BP00122-0305   26-09-2016  
7   Alkmaar Zuid   NL.IMRO.0361.BP00009-0305   04-04-2013  
8   Alkmaar Zuid-West   NL.IMRO.0361.BP00014-0305   16-05-2013  
9   Benzineverkooppunt Zuiddijk   NL.IMRO.0365.BpRiBenzverkZuiddk-VST1   12-06-2014  
10   Bergerweg 1   NL.IMRO.0361.BP00016-0305   11-11-2010  
11   Bestemmingsplan Dorpshart Stompetoren   NL.IMRO.0361.BPDorpshartSttoren   11-11-2014  
12   Bestemmingsplan Gezondheidscentrum De Rijp   NL.IMRO.0365.BpRiGezcentrDeRijp-VSG1   12-07-2012  
13   Bestemmingsplan Graft en De Rijp   NL.IMRO.0365.BpGrRikernen2011-VA01   30-05-2013  
14   Bestemmingsplan Kleine kernen   NL.IMRO.0365.BPKleinekernen-VSG2   12-07-2012  
15   Bestemmingsplan Oostmijzerdijk 13   NL.IMRO.0458.BPOostmijzerdijk13-VS01   27-11-2012  
16   Bestemmingsplan West-Graftdijk - Noorderstraat 76   NL.IMRO.0365.BpWgNoorderstr76-VST1   11-11-2010  
17   bestemmingsplan Westmijzerdijk 1   NL.IMRO.0361.BP00127-0305   14-04-2016  
18   Beverkoog   NL.IMRO.0361.BP00015-0305   14-06-2012  
19   Beverkoog Noordpunt   NL.IMRO.0361.BP00109-0305   16-05-2013  
20   Binnenstad Centrum   NL.IMRO.0361.BP00105-0401   03-01-2013  
21   Binnenstad Langestraat 54-56, 58 en 60   NL.IMRO.0361.BW00104-0305   25-08-2015  
22   Binnenstad Zuid en Oost   NL.IMRO.0361.BP00003-0401   07-03-2012  
23   Boekelermeer Noord   NL.IMRO.0361.BP00111-0305   04-04-2013  
24   Boekelermeer Zuid   NL.IMRO.0361.BP00112-0305   04-04-2013  
25   Buitengebied Graft-De Rijp 2009   geen   27-05-2010  
26   Damkensvoetpad 2a   NL.IMRO.0365.1215071511100   07-07-2011  
27   De Hertog 5   NL.IMRO.0361.BP00102-0305   12-07-2012  
28   De Nieuwpoort   NL.IMRO.0361.BP00143-0305   16-11-2017  
29   De Nollen   NL.IMRO.0361.BP00104-0305   04-04-2013  
30   De Nollen – Branding   NL.IMRO.0361.BW00102-0305   02-12-2014  
31   De Pauw fase 2   NL.IMRO.0361.UP00100-0305   14-03-2017  
32   De Pauw, Graft-De Rijp   NL.IMRO.0365.BpDePauw2012-VSG4   13-12-2012  
33   De Pauw, Graft-De Rijp   NL.IMRO.0365.BpDePauw2012-VAST   13-12-2012  
34   De Volger   geen   18-09-2008  
35   Doelenveld Carre   NL.IMRO.0361.BP00022-0305   13-01-2011  
36   Dorpshart Stompetoren   NL.IMRO.0361.BPDorpshartSttoren-VS05   11-11-2014  
37   Dorpskernen   NL.IMRO.0458.BPDorpskernen2011-VS01   26-06-2012  
38   Frederik Hendriklaan 45-47   NL.IMRO.0361.BP00145-00305   14-12-2017  
39   Gezondheidscentrum De Rijp   NL.IMRO.0365.BpRiGezcentrDeRijp-VSG1   12-07-2012  
40   Grafterbaan 2 Graft   NL.IMRO.0361.BP00138-0305   09-03-2017  
41   Groenedijk Graftdijk   NL.IMRO.0361.BP00123-0305   15-12-2016  
42   Herenweg 117   NL.IMRO.0361.BP00018-0305   11-11-2010  
43   Hoornseweg naast nr. 26 Oudorp   NL.IMRO.0361.BP00134-0305   16-11-2017  
44   Jaagpad Midden   NL.IMRO.0361.BP00005-0305   06-07-2011  
45   Jaagpad Oost   NL.IMRO.0361.BP00004-0305   11-11-2010  
46   Kleine kernen   NL.IMRO.0365.BPKleinekernen-VSG2   12-07-2012  
47   Koelmalaan 350   NL.IMRO.0361.BP00114-0305   09-10-2014  
48   Kolpingpad   NL.IMRO.0361.BP00128-0305   12-10-2015  
49   Landelijk Gebied 2014   NL.IMRO.0458.Landelijkgebied14-VS01   30-09-2014  
50   Landelijk Gebied 2014   NL.IMRO.0361.Landelijkgebied14-VS05   17-12-2015  
51   Landelijk Gebied Sint Pancras 1976   geen   14-09-1981  
52   Molendijk 1A Grootschermer   NL.IMRO.0361.WP00107-0301   26-07-2016  
53   Noordeinde   geen   17-06-1976  
54   Noordervaart 166a Stompetoren   NL.IMRO.0361.WP00109-0305   11-07-2017  
55   Noordervaart 41 Stompetoren   NL.IMRO.0361.BP00132-0305   26-09-2016  
56   Noordervaart 88 Stompetoren   NL.IMRO.0361.BP00125-0305   14-04-2016  
57   Noordhollands Kanaal   NL.IMRO.0361.BP00119-0305   19-02-2017  
58   NUON terrein Helderseweg   NL.IMRO.0361.BP00106-0305   15-11-2012  
59   Ondergrondse Hoogspanningsleiding Oterleek-Boekelermeer   NL.IMRO.0361.BP00133-0305   31-10-2016  
60   Ontsluitingsweg villapark De Rijp   NL.IMRO.0365.BpOgOntslVillapark-VSG2   07-02-2013  
61   Oostmijzerdijk 13   NL.IMRO.0458.BPOostmijzerdijk13-VS01   27-11-2012  
62   Oterleek - Dorpsstraat 66   NL.IMRO.0458.BPDorpsstraat66-VS01   28-01-2014  
63   Oudorp   NL.IMRO.0361.BP00100-0305   04-04-2013  
64   Overdie, Omval en bedrijventerrein Oudorp   NL.IMRO.0361.BP00012-0305   16-05-2013  
65   Overstad   NL.IMRO.0361.BP00017-0305   16-05-2013  
66   Overstad-Woongebied   NL.IMRO.0361.BP00146-0305   25-01-2018  
67   Pater Schiphorststraat 15   NL.IMRO.0361.BP00103-0305   09-06-2011  
68   Polderhof   NL.IMRO.0361.BP00020-0305   28-04-2011  
69   Raadhuisstraat 4-6 Graft   NL.IMRO.0361.BP00137-0305   18-05-2017  
70   Rogier van der Weydestraat 6   NL.IMRO.0361.BP00147-0201   16-11-2017  
71   Schelphoek Noord en Jaagpad West   NL.IMRO.0361.BP00135-0305   10-11-2016  
72   Schelphoek Zuid   NL.IMRO.0361.BP00006-0305   01-12-2011  
73   Slotlaan   NL.IMRO.0361.BP00120-0305   12-03-2015  
74   Spieghelbuurt   NL.IMRO.0361.BP00107-0305   14-06-2012  
75   Sportgebied Oosterven   NL.IMRO.0365.BPOosterven-VA01   12-12-2013  
76   Starnmeerdijk 33   NL.IMRO.0361.BPStarnmeerdijk33-VA01   18-02-2015  
77   Stationsgebied - traverse   NL.IMRO.0361.BP00101-0305   07-03-2013  
78   't Wuiver 2a Oudorp   NL.IMRO.0361.BP00142-0305   14-11-2017  
79   Uitbreiding Camping Alkmaar   NL.IMRO.0361.BP00151-0305   05-10-2017  
80   Uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht   geen   04-09-2008  
81   Uitwerkingsplan De Pauw fase 2b, 3 en 4   NL.IMRO.0361.UP00101-0305   31-07-2017  
82   Viaanse Molen   NL.IMRO.0361.BP00019-0305   12-04-2012  
83   Vroonermeer Zuid   geen   01-11-2007  
84   Westeinde 110 Schermerhorn   NL.IMRO.0361.Westeinde110-0305   04-06-2015  
85   West-Graftdijk - Noorderstraat 76   NL.IMRO.0365.BpWgNoorderstr76-VST1   11-11-2010  
86   Westmijzerdijk 1   NL.IMRO.0361.BP00127-0305   14-04-2016  
87   Westrand Noord   NL.IMRO.0361.BP00108-0305   04-06-2015  
88   Westrand Zuid   NL.IMRO.0361.BP00116-0305   30-01-2014  
89   Wijzigingsplan Zuidervaart 70 Stompetoren   NL.IMRO.0361.ZUIDERVAART70-0305   24-02-2015  
90   Zeswielen   NL.IMRO.0361.BP00001-0305   12-06-2014  
91   Zuiddijk 12   NL.IMRO.0365.BpRiZuiddijk12-VST1   29-09-2011  
92   Driehuizerweg 2a Driehuizen   NL.IMRO.0361.BP00155-02305   15-03-2018  
93   Zuidervaart 19 Zuidschermer   NL.IMRO.0361.WP00106-0305   16-01-2018