direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd - 1
Plan: Stationsgebied - traverse
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0361.BP00101-0305

Artikel 3 Gemengd - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren, reizigers gerelateerde detailhandel en horeca in categorie 3 en 4 zoals bedoeld in artikel 1.26 met een gezamenlijk oppervlak van 1.600m2;
 • b. een brug ter plaatse van de aanduiding 'brug';
 • c. dienstverlening;
 • d. fietsenstalling;
 • e. voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer;
 • f. laad- en losplaatsen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. ontsluitingswegen;
 • i. voet- en rijwielpaden;
 • j. verkeer- en verblijfsgebied;
 • k. groenvoorzieningen;

met de daarbij behorende bouwwerken.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)'┬áis aangegeven;
 • c. een brug met een maximale bouwhoogte van 12 meter;
 • d. de bouwhoogte van aanlandingen en ontsluiting ten dienste van de brug mag niet meer bedragen dan 12 meter.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.

3.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 • c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 • d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 • e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. seksinrichtingen en prostitutie;
 • b. de opslag en verkoop van vuurwerk.