direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen - 1
Plan: Den Dolder Zuid, Bosch en Duin en Huis ter Heide Noord
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0355.BPDDZBDHtHN-VS01

Artikel 16 Wonen - 1

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen,
 • b. beroep of bedrijf aan huis, en
 • c. tuinen en erven;

alsmede voor:

 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf', het medegebruik van de woning als bedrijf in categorie 1 of 2 van de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten of als kantoor;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'garage', het medegebruik van de woning als garagebedrijf met een motorbrandstoffenverkooppunt;


met dien verstande dat:

 • f. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning' uitsluitend een zorgwoning is toegestaan.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 16.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woningen,
 • b. bijgebouwen en overkappingen, en
 • c. andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair, niet zijnde overkappingen, zwembaden en tennisbanen.
16.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 16.2.1 de volgende bepalingen:

woningen

 • a. woningen mogen uitsluitend binnen bouwvlakken worden gebouwd;
 • b. de woningen mogen uitsluitend vrijstaand en twee aaneen worden gebouwd, tenzij anders is aangeduid;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen uitsluitend gestapelde woningen worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mogen uitsluitend twee-aaneen gebouwde woningen worden gebouwd;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen uitsluitend vrijstaande woningen worden gebouwd;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden'mag het aantal aangeduide wooneenheden niet worden overschreden;
 • g. bij woningen met een bestaande bebouwde oppervlakte van 100 m² of minder, mag de bebouwde oppervlakte, inclusief bijgebouwen, achter de achtergevel van het hoofdgebouw met in totaal ten hoogste 50% van de bestaande bebouwde oppervlakte worden uitgebreid ten opzichte van de bebouwde oppervlakte die op 30 september 1996 op het bouwperceel aanwezig was;
 • h. bij woningen met een bestaande bebouwde oppervlakte van meer dan 100 m², mag de bebouwde oppervlakte, inclusief bijgebouwen, achter de achtergevel van het hoofdgebouw met in totaal ten hoogste 30% worden uitgebreid ten opzichte van de bebouwde oppervlakte die op 30 september 1996 op het bouwperceel aanwezig was;
 • i. in afwijking van het bepaalde onder g en h geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij anders is aangeduid;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' mag het aangeduide percentage niet worden overschreden;
 • k. in afwijking van het bepaalde onder g en h geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume' het aangeduide volume van een woning niet mag worden overschreden;
 • l. tussen twee niet aaneengebouwde woningen mag de afstand van elk van de woningen tot de onderlinge zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 3 m bedragen of niet minder dan de bestaande afstand, indien die minder dan 3 m is;
 • m. de goothoogte en de bouwhoogte van vrijstaande, twee-aaneen en aaneengebouwde woningen mogen niet meer bedragen dan 6 m en 9 m, tenzij op de verbeelding anders is aangeduid;
 • n. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mag de bouwhoogte maximaal 12 m bedragen, tenzij op de verbeelding anders is aangeduid;
 • o. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' mag de aangeduide hoogte niet worden overschreden.

bijgebouwen en overkappingen

 • p. bijgebouwen en overkappingen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak en achter de achtergevel van het hoofdgebouw toegestaan;
 • q. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, mag bij elke woning niet meer dan 40 m² bedragen plus 2% van de oppervlakte van het desbetreffende bouwperceel, tot een maximum van 100 m² en met dien verstande dat het bouwperceel daardoor nooit voor meer dan 50% mag worden bebouwd (inclusief de bij de woning behorende gronden die voor 'Tuin' zijn aangewezen);
 • r. in aanvulling op het bepaalde onder q mag een bouwperceel kleiner dan 150 m² tot maximaal 60% worden bebouwd (inclusief de bij de woning behorende gronden die voor 'Tuin' zijn aangewezen);
 • s. van bijgebouwen en overkappingen mag de goothoogte niet meer dan 3 m bedragen, de bouwhoogte niet meer dan 4,5 m en de dakhelling niet meer dan 60°;

medegebruik bedrijf of kantoor

 • t. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf' mag de bestaande bebouwing ten behoeve van de bedrijfs- of kantooractiviteiten met ten hoogste 10% worden uitgebreid, met inachtneming van de overige bouwregels in dit artikel;

andere bouwwerken

 • u. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
vlaggen- en andere masten   5 m  
erf- of perceelafscheidingen achter de voorgevelrooilijn, op een terrein met daarop een gebouw  
2 m  
overige erf- en perceelsafscheidingen   1 m  
overige andere bouwwerken   3 m  

16.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in:

 • a. 16.2.2, onder g en h, voor het toestaan van een uitbreiding van de woning voor de achtergevel van het hoofdgebouw, mits de uitbreiding ten minste 3 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw wordt gebouwd;
 • b. 16.2.2, onder p, voor het toestaan van bijgebouwen en overkappingen voor de achtergevel van het hoofdgebouw, mits de bijgebouwen en overkappingen ten minste 3 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd;
 • c. 16.2 voor het toestaan van tennisbanen en zwembaden binnen de woonbestemming, mits geen buitenverlichting wordt toegepast en de oppervlakte van een tennisbaan niet meer dan 300 m² bedraagt en de oppervlakte van een zwembad niet meer dan 250 m².
16.4 Specifieke gebruiksregels
16.4.1 Beroep- of bedrijf aan huis

De gezamenlijke brutovloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep - of bedrijf aan huis mag niet meer bedragen dan 30% van de totale brutovloeroppervlakte van de betreffende woning en de daarbij behorende bijgebouwen en in ieder geval niet meer dan 100 m2.

16.4.2 Strijdig gebruik

Onder gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de onbebouwde gronden voor:

 • a. buitenopslag van goederen ten behoeve van de uitoefening van een beroep - of bedrijf aan huis, en
 • b. behoudens in- en uitladen, overige bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning.
16.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in artikel 1.15 van deze regels ten behoeve van het wonen in een vrijstaand bijgebouw, indien:

 • a. daarvoor dringende sociaal-economische redenen bestaan,
 • b. vooraf vaststaat dat het tijdelijke huisvesting betreft, en het aantal zelfstandige woningen niet wordt vergroot.
16.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

 • a. de aanduiding 'bedrijf' wordt verwijderd, indien de bedrijfs- of kantooractiviteiten ter plaatse zijn beëindigd en de gronden weer exclusief voor de woonfunctie in gebruik zijn genomen;
 • b. de aanduiding 'garage' wordt verwijderd, indien de garage-activiteiten ter plaatse zijn beëindigd en de gronden weer exclusief voor de woonfunctie in gebruik zijn genomen.