Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Dorp Odijk 2012
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0312.bpODKdorpodijk-va02

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. op de begane grond:
  1. detailhandel;
  2. publieksgerichte dienstverlening, zoals benoemd in artikel 1.58;
  3. horeca uit ten hoogste categorie 1 van de Staat van horeca-activiteiten;
  4. ter plaatse van de aanduiding 'horeca', horecabedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van horeca-activiteiten;
  5. ter plaatse van de aanduiding 'dienstverlening', dienstverlening; 
  6. wonen, met dien verstande dat maximaal het bestaande aantal woningen is toegestaan;
  7. bij wonen behorende bergingen en toegangen;
alsmede voor:
 1. daarbij behorende voorzieningen zoals (ontsluitings)wegen, paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen en water;
 2. tuinen en erven;
met dien verstande dat:
 1. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' uitsluitend opslag is toegestaan;
 2. op de verdiepingen:
  1. wonen, met dien verstande dat maximaal het bestaande aantal woningen is toegestaan.
4.2 Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
  
4.2.1 Gebouwen
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 2. het bouwvlak mag voor 100% worden bebouwd;
 3. de goothoogte van gebouwen mag niet meer dan 6 meter bedragen en de bouwhoogte niet meer dan 10 meter, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' of 'maximale bouwhoogte' een andere goot- en/of bouwhoogte is aangegeven, met dien verstande dat indien ter plaatse de aanduiding 'maximale bouwhoogte' aanwezig is, de goothoogte niet meer mag bedragen dan de aangeduide bouwhoogte;
 4. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient een ruimte van minimaal 2,70 meter hoogte vrij te blijven van bebouwing ten behoeve van een onderdoorgang.
 
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan hieronder is aangegeven:
  
bouwwerken geen gebouw zijndemaximale bouwhoogte
vlaggenmasten8 meter
pergola's, luifels en overkappingen4 meter
erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevellijn1 meter
erf en terrein afscheidingen achter de voorgevellijn2 meter
overige bouwwerken geen gebouwen zijnde3 meter
 
4.3 Afwijken van de gebruiksregels
4.3.1 Afwijken gebruik begane grond
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4 lid 1 onder a, ten behoeve van het op de begane grond gebruiken en inrichten van ruimten voor:
 1. voorzieningen ten behoeve van verenigingsleven, religie, cultuur, onderwijs, opvoeding, gezondheids- en andere zorg en openbare en bijzondere dienstverlening;
 2. recreatieve voorzieningen, waaronder begrepen fitnesscentra en sportscholen;
 3. kantoren zonder baliefunctie;
 4. horeca uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten, elders op gronden als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a onder 4, tot een gezamenlijke vloeroppervlakte van 300 m2, en een vloeroppervlakte van 100 m2 per vestiging;
 5. wonen;
met dien verstande dat:
 1. de afwijking slechts wordt verleend, indien daardoor het karakter en de functie van het gebied (overwegend een winkelcentrum) alsmede de directe omgeving niet onevenredig worden aangetast.
 
4.3.2 Afwijken gebruik bovenverdiepingen
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4 lid 1 sub b, ten behoeve van het op de bovenverdiepingen gebruiken en inrichten van ruimten voor werkplaatsen, ateliers, magazijnruimten en bergingen op bovenverdiepingen, mits:
 1. het gebruik ten dienste staat van en behoort bij de functies op de begane grond van het betreffende pand;
 2. het karakter en de functie van het gebied niet onevenredig worden aangetast.
4.4 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding 'horeca' en of 'dienstverlening' van de verbeelding verwijderen, indien is komen vast te staan dat binnen een bouwperceel de desbetreffende functie niet meer wordt uitgeoefend.