direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie 2030

Op 29 maart 2012 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie 2030 Behoud door ontwikkeling vastgesteld. Hiermee heeft de gemeente vanuit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening de kaders voor het ruimtelijk beleid vastgelegd.

De gemeente vindt het belangrijk nu een stevige koers uit te zetten, zodat zij in de toekomst haar gezichten en kwaliteiten kan waarborgen en nieuwe kansen die zich aandienen kan verzilveren. In Het Bilts Manifest is gezamenlijk met een brede afvaardiging van de bevolking nagedacht over de kwaliteiten van de gemeente en zijn in het verlengde daarvan drie ontwikkelingsrichtingen vastgelegd.

In de structuurvisie worden deze onderdelen een slag verder gebracht en heeft een ruimtelijke vertaling op hoofdlijnen plaats. De structuurvisie is daarmee in hoofdzaak een ruimtelijk document, maar zij heeft nadrukkelijk haar wortels in de maatschappelijke opgaven die er spelen.

De zes kernen binnen de gemeente De Bilt hebben alle een herkenbaar eigen gezicht. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en transformaties dient dit karakteristieke gezicht gekoesterd te worden; waar mogelijk wordt daarop voortgebouwd.

Bilthoven Noord

Bilthoven Noord is in de structuurvisie benoemd als 'Wonen in het bos'. Volgens de structuurvisie woont men in deze wijk feitelijk bijna overal in het bos. Onder het bladerdek bevinden zich grotere en kleinere boskamers, waarin naast de vele villa’s met grote tuinen ook bijvoorbeeld een schoolgebouw, een verzorgingstehuis, een kerk of een kleine woonbuurt een plek hebben gevonden.

Eventuele nieuwe ontwikkelingen en transformaties dienen volgens de structuurvisie de fijnmazige structuur van boskamers en de kleinschalige opzet van de bebouwing te respecteren en bouwen er indien nodig op voort.

afbeelding "i_NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01_0023.jpg"

Figuur 3.3: Structuurvisie De Bilt

3.4.2 Woonvisie

De gemeentelijke Woonvisie 2006 – 2015 (vastgesteld 29 juni 2006) betreft het meest recente volkshuisvestingsplan van de gemeente De Bilt. Na de laatste prestatieafspraken die de gemeente en de lokale corporatie Woonstichting SSW hebben gemaakt, in 2000, is er veel veranderd. Met name de omstandigheden op de woningmarkt zijn gewijzigd, vooral door de economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren. De visie richt zich op een beperkt aantal concrete ambities die ervoor moeten zorgen dat de huidige en toekomstige inwoners van de gemeente De Bilt naar tevredenheid blijven wonen in de gemeente.

Twee van die ambities zijn ruimere keuzemogelijkheden en het op gang houden van de productie. Knelpunten daarbij zijn starters en jonge gezinnen, ouderen en lagere inkomens. Starters en jonge gezinnen worden primair geholpen via doorstroming. Vooral door het bouwen van woningen die voor senioren geschikt zijn, komen eengezinswoningen vrij. Op deze wijze komen meer passende woningen beschikbaar.

Het bouwprogramma als verwoord in de gemeentelijke woonvisie is 1.200 woningen tot 2015. In gemeente De Bilt ligt het aandeel sociale huurwoningen lager dan gemiddeld (29%). Door in te zetten op 30% sociale woningbouw, wordt toegewerkt naar het regionaal streven. Daarbij is wel aangetekend dat 'sociaal bouwen' op de complexe en vaak dure inbreidingslocaties in De Bilt lastig is.

3.4.3 Cultuurhistorische waardenkaart

De cultuurhistorische waardenkaart (vastgesteld d.d. 27 oktober 2011) van de gemeente De Bilt bevat de beschrijvingen van vijftig cultuurhistorische waarden die kenmerkend zijn voor de gemeente. De beschrijvingen zijn opgesteld in samenwerking met de klankbordgroep landschapsontwikkelingsplan. Het geheel bestaat uit een catalogus van geïllustreerde beschrijvingen, waarderingen, een toelichting en diverse kaarten.

De cultuurhistorische waardenkaart heeft een drieledig doel:

 • 1. het beschrijven en waarderen van belangrijke cultuurhistorische waarden in de gemeente;
 • 2. het informeren van initiatiefnemers van ruimtelijke plannen, met als doel de ontwikkeling van plannen die rekening houden met de cultuurhistorie;
 • 3. het aanvullen van het toetsingskader voor ruimtelijke plannen, overeenkomstig de wetgeving.

Onder cultuurhistorische waarden wordt verstaan: de zichtbare historische elementen en structuren die bepalend zijn voor het karakter van de gemeente en voor de ‘leesbaarheid’ van de geschiedenis. Voorbeelden zijn: monumenten en gebouwen zoals kerken, molens, boerderijen en landhuizen, maar ook landschappelijke zaken, zoals: de bijzondere middeleeuwse verkaveling in het veenweidegebied, historische wegen, de lanen en parken van landgoederen, geriefhoutbosjes, zichtlijnen, en loswallen.

De cultuurhistorische waardenkaart bestaat uit een inventarisatie van cultuurhistorische waarden verdeeld in vijf thema’s. De vijf thema’s zijn zo gekozen dat ze de wordingsgeschiedenis en het huidige karakter van de bewoning in het Biltse het beste weergeven. Het gaat om de volgende thema's:

 • 1. ontginningen, dijken en weteringen;
 • 2. dorpen en gehuchten;
 • 3. (water-)wegen, paden en sporen;
 • 4. Stichtse Lustwarande en Laagte van Pijnenburg;
 • 5. forten, linies en bunkers.

Daarnaast is een 'startlijst' opgesteld. Deze lijst bevat vijftig cultuurhistorische objecten in de gemeente. In paragraaf 5.9 wordt nader ingegaan op de cultuurhistorische waarden die in het plangebied aanwezig zijn.

3.4.4 Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan

Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) beschrijft het beleid van de gemeente De Bilt voor de periode tot aan 2020. Het GVVP steekt in op het benutten van de bestaande infrastructuur en wil mensen stimuleren om slimme keuzes in hun vervoermiddel te laten maken.

De visie is uitgewerkt in drie hoofddoelen, te weten bereikbaarheid, leefbaarheid (waaronder verkeersveiligheid) en slimmer reizen. Concreet vertalen deze thema's zich in het verbeteren van de doorstroming op de Soestdijkseweg, openbaar vervoer tussen station Bilthoven en de Uithof, duidelijkere keuzes tussen functie en inrichting van de weg, verkeerseducatie en een aantrekkelijk fietsnetwerk.

Ten aanzien van Bilthoven Noord is de route Soestdijkseweg-Noord/Gezichtslaan benoemd als onderdeel van de hoofdstructuur (gebiedsontsluitingswegen). De Soestdijkseweg-Noord, ten noorden van de Gezichtslaan is aangewezen als wijksontsluitingsweg.

De kruising Soestdijkseweg-Zuid en Gezichtslaan wordt aangepast om de veiligheid te vergoten. De Jan Steenlaan wordt afgewaardeerd ten behoeve van fietsers van/naar de middelbare scholen, waarbij de Rembrandtlaan de functie krijgt als wijkontsluitingsweg. Tot slot dient de leefbaarheid te worden vergroot door het Duurzaam Veilig inrichten van erftoegangswegen.

3.4.5 Detailhandelsbeleid 2010-2020

Op 30 september 2010 heeft de gemeenteraad het detailhandelsbeleid vastgesteld. Gemeente De Bilt streeft in haar beleid naar:

 • behoud/versterking werkgelegenheid;
 • behoud/versterking voorzieningenniveau;
 • aantrekkelijke winkels en ‘couleur locale’;
 • duurzame samenleving en leefomgeving.’

In het Bilts Manifest (2009) zijn de drie routes aangegeven voor ontwikkeling: innovatie & creatie, vitalisatie en recreatie. De ambitie is De Bilt als woongemeente te optimaliseren. De beschikbaarheid van voldoende, vitale en bereikbare voorzieningen in de hele gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Daarbij wordt niet zozeer een grote regiofunctie nagestreefd maar vooral het binden van meer bestedingen van inwoners aan het eigen winkelapparaat (Nota Economisch Beleid, 2008).

Om dit te bereiken zijn in de detailhandelsnota de volgende uitgangspunten voor de winkelstructuur van opgenomen:

 • heldere positionering: door een duidelijk onderscheid van winkelgebieden voor wat betreft verzorgingsfunctie, bezoekmotief en bijbehorend winkelaanbod ontstaat een structuur van complementaire winkel-centra die elkaar kunnen aanvullen en niet zozeer beconcurreren;
 • voldoende kritische massa: door schaalvergroting (winkelstructuur en winkels) is een voldoende groot aanbod per centrum noodzakelijk om voldoende consumenten te binden. Clustering van potenties (en bezoekers) in enkele, compacte centra biedt optimaal draagvlak voor bijzondere aanbieders en ‘couleur locale’;
 • goede kwalitatieve randvoorwaarden: de consument is kritisch en mobiel. Naast een compleet winkelaanbod zijn aspecten als ruimtelijke opzet en uitstraling van de openbare ruimte, fiets- en autobereikbaarheid, en parkeren erg belangrijk;
 • helder en consequent detailhandelsbeleid zorgt voor een goed ondernemersklimaat waarin marktpartijen kunnen en willen investeren (innovatie, werkgelegenheid

Winkels Bilderdijklaan

De winkels aan de Bilderdijklaan in Bilthoven, (Het kleine dorp) hebben een buurtfunctie in Bilthoven Noord, vergelijkbaar met meer solitaire winkels elders in de gemeente. Dit type vestigingen heeft vaak een bindende functie in de wijk en functioneert mede dankzij een meer persoonlijke binding tussen klant en ondernemer. Op basis van onderzoek ten behoeve van detailhandelsnota is gebleken dat de winkels aan de Bilderdijklaan op dit moment geen bijzondere beleidsmatige aandacht behoeven.

Om de positie van de winkelgebieden in gemeente De Bilt te behouden en te versterken, is nieuwvestiging en substantiële uitbreiding van solitair gelegen winkels volgens de detailhandelsnota niet gewenst. Uitbreidingen van bestaande winkels blijven bij voorkeur beperkt tot maximaal 10% van het winkelvloeroppervlak.