direct naar inhoud van 3.3 Regionaal beleid
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

3.3 Regionaal beleid

Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug vormt een aaneengesloten infiltratiegebied, waar ook Bilthoven onderdeel vanuit maakt. De provincie Utrecht wil ervoor zorgen dat het grondwaterreservoir van de Heuvelrug duurzaam wordt beheerd. Om een goede grondwaterkwaliteit van de Heuvelrug te waarborgen en te verbeteren wil de Provincie Utrecht een visie op mogelijkheden om diffuse emissies te beperken of terug te dringen. Deze visie dient te worden ingezet als een van de instrumenten voor een (pro)actieve bescherming van het grondwater van de Heuvelrug. Het doel van de visie is drieledig:

  • 1. als referentie voor gewenst landgebruik in toekomstige projecten;
  • 2. om het huidige landgebruik te toetsen;
  • 3. om inzicht te krijgen welke instrumenten kunnen worden ingezet om diffuse emissies vanuit het huidige ruimtegebruik te beperken.

In de Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug heeft de provincie aangegeven welke functies op welke locaties uit het oogpunt van grondwater het minst bezwaarlijk zijn. Als op basis van een integrale afweging toch voor een functie wordt gekozen die risico's met zich meebrengt voor de grondwaterkwaliteit, moeten maatregelen worden genomen om emissie naar grondwater te voorkomen.

Het gehele plangebied valt in zone B van de Grondwatervisie Utrechtse Heuvelrug. In deze visie wordt de Heuvelrug opgedeeld in drie zones A, B en C met van A naar C een oplopende mate van kwetsbaarheid. Voor zone B is het advies: ‘nee, tenzij’. Grondgebruikscategorieën, anders dan natuur, zijn ongewenst tenzij immissies in het grondwater goed kunnen worden voorkomen. Andere grondgebruikcategorieën zijn in zone B wel mogelijk, mits deze extensief ingevuld zijn en gepaard gaan met preventieve maatregelen, gericht op beperking van emissies van zware metalen, nitraat en bestrijdingsmiddelen.

Nieuwe ontwikkelingen worden niet rechtstreeks toegestaan. In paragraaf 5.6 wordt nader aandacht besteed aan het aspect water.

Regionaal Structuurplan

Het algemeen bestuur van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) heeft op 21 december 2005 het regionaal structuurplan 2005-2015 vastgesteld. Dit regionaal structuurplan heeft betrekking op het grondgebied van negen gemeenten, waaronder De Bilt.

In het plan staat in grote lijnen hoe de regio Utrecht zich in de planperiode moet gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, groen en bereikbaarheid.

Om de uitvoering van het Regionaal structuurplan te bevorderen is een uitvoeringscontract opgesteld. Dat uitvoeringscontract is op 24 april 2007 ondertekend door het BRU en de negen aangesloten gemeenten.

In het Regionaal Structuurplan is het plangebied deels aangeduid als een landelijk dorps woonmilieu en deels als groen stedelijk/suburbaan milieu. De typering landelijk dorps wordt toegekend aan o.a. villawijken, wonen in het landschap, landgoederen en groene werklandschappen. Voor het plangebied worden geen directe ingrepen voorgesteld. Wel zijn er algemene opgaven ten aanzien van het aanbrengen van meer differentiatie in woon- en werkmilieus en deze evenwichtig te verspreiden over de regio. Hierbij gaat het zowel om differentiatie in de woon- en werkmilieus.

Regionale huisvestingsverordening

De BRU stelt jaarlijks de regionale huisvestingsverordening vast. De meest recente vaststelling was op 1 juli 2012. In de verordening wordt ingegaan op de verdeling van woonruimte, het wijzigen van woonruimte )splitsen, samenvoegen, onttrekken' en andere aanverwante bepalingen. De gemeente De Bilt hanteert de verordening als uitgangspunt bij het beoordelen van onder andere splitsingsaanvragen, samenvoegingsverzoeken en onttrekkingsaanvragen.