direct naar inhoud van 2.3 Functionele inrichting
Plan: Bilthoven Noord 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01

2.3 Functionele inrichting

Het plangebied Bilthoven Noord heeft overwegend een woonfunctie. Zoals blijkt uit paragraaf 2.1 en 2.2, wordt het gebied getypeerd als een villawijk. De functionele opbouw van het plangebied wordt om die reden dan ook met name bepaald door de aanwezigheid van de woonfunctie. Echter, ook andere functies komen in het plangebied voor. Deze functies, zoals maatschappelijke voorzieningen, bedrijven, kantoren, winkels, sport- en groenvoorzieningen, maar ook wegen en fietspaden, bepalen naast de woonfunctie de functionele opbouw van het plangebied. De onderstaande tekst geeft een overzicht van de voornaamste in het plangebied aanwezige functies.

2.3.1 Wonen

Bilthoven Noord heeft bijna 4900 inwoners. Het plangebied wijkt heel iets af van de grenzen van de wijk Bilthoven Noord, waardoor de getallen voor het plangebied heel iets kunnen afwijken. Het aantal inwoners is ongeveer 11,6% van de gehele bevolking van de gemeente De Bilt. De bevolkingssamenstelling van het plangebied wijkt af van de samenstelling van de bevolking van de gehele gemeente. Opvallend voor de wijk is de grote vertegenwoordiging van inwoners in de leeftijdscategorie van 50 tot 80 jaar en ouder. Dit hangt aan de ene kant samen met de aanwezigheid van een aantal verzorgingshuizen en een aantal seniorenwoningen in het plangebied, maar ook met het type woning in het plangebied. Dit is ook goed af te lezen aan de vertegenwoordiging van de personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar. Gesteld kan worden dat het plangebied overwegend meer ouderen huisvest dan jongeren. Gezien de vergrijzing en het woningaanbod is de verwachting dat het plangebied ook in de toekomst meer ouderen dan jongeren zal huisvesten.

Plangebied  
Leeftijd   Totaal   Procent  
0 tot 4   193   3,9  
5 tot 9   375   7,7  
10 tot 14   455   9,3  
15 tot 19   340   6,9  
20 tot 34   201   4,1  
35 tot 49   906   18,5  
50 tot 64   1137   23,2  
65 tot 79   832   17,0  
80 en ouder   455   9,3  
totaal   4.894   100,0  

Tabel: Aantal inwoners plangebied naar leeftijd op 31 december 2012 (Bron: Gemeente De Bilt)

In het plangebied zijn ongeveer tweeduizend woningen gelegen. Deze woningen zijn onder te verdelen in een aantal typen woningen. Het merendeel van de woningen uit het plangebied betreft vrijstaande woningen op grote tot zeer grote kavels. Naast vrijstaande woningen is ook het type twee-onder-een-kap in ruime mate aanwezig. In het gebied rond de Gregoriuslaan komen met name rijwoningen voor.

Er zijn ook gestapelde woningen aanwezig in het plangebied. Veel van de appartementen zijn inmiddels in gebruik door senioren. Dit betreft de Pieter de Hooghflat en de Hobbemaflat. Dit zijn gebouwen met zelfstandige appartementen, maar met gemeenschappelijke recreatieruimte en fitnessruimte en waar service wordt geboden als maaltijden aan huis, reparatieklussen, haarverzorging en dergelijke.

Op de hoek van de Jan Steenlaan / Heidepark staat het voormalige Heidepark hotel. Dit pand is niet meer in gebruik als hotel. Er is reeds enkele jaren geleden een artikel 19 WRO procedure doorlopen ten behoeve van de nieuwbouw van twee appartementencomplexen en twee aaneen gebouwde woningen.

2.3.2 Maatschappelijke voorzieningen

Het plangebied herbergt diverse maatschappelijke voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en religie.

Zorginstellingen

Aan de Gregoriuslaan is Warande Wooncentrum Schutsmantel gelegen. Dit verzorgingshuis kent 61 tweekamerappartementen en biedt verzorgings- en verpleegzorg.

Stichting Kwintes biedt aan de Rembrandtlaan te Bilthoven beschermd wonen voor mensen met een psychische en psychosociale kwetsbaarheid. In deze woonvorm worden diverse vormen van begeleiding geboden aan cliënten ter vergroting van de zelfredzaamheid bij wonen, werken en leren. Op de locatie is een aantal appartementen aangemerkt voor mensen met een hulpvraag in het autistisch spectrum. De locatie bestaat uit twee grote woningen, onderverdeeld in 35 eenpersoonseenheden.

Ten slotte is aan de Rembrandtlaan op nummer 45 nog een tandartsenpraktijk gevestigd. Daarnaast zijn er diverse praktijkruimten, die als ondergeschikte functie bij een woning voorkomen.

Onderwijs

Het Nieuwe Lyceum (HNL) is een kleinschalige middelbare school voor gymnasium, atheneum en havo. De school telt ruim negenhonderd leerlingen. De school is gelegen op de hoek van de Jan Steenlaan en de Kees Boekelaan.

De Werkplaats Kindergemeenschap is een stichting met peutergroepen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De basisschool en het voortgezet onderwijs werken goed samen, maar het zijn wel aparte afdelingen. De Werkplaats Kindergemeenschap is een school voor basisonderwijs, peutergroepen, vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Het basisonderwijs telt, inclusief de peutergroepen, 550 kinderen. Het voortgezet onderwijs heeft ruim 1200 kinderen. De Werkplaats Kindergemeenschap heeft de beschikking over zijn eigen sportzaal- en sportvelden. Zie figuur 2.15 voor een luchtfoto van het schoolterrein.

afbeelding "i_NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01_0019.jpg"

Figuur 2.15: Terrein van de Werkplaats Kindergemeenschap

Aan het Rembrandtplein is de Montessorischool gelegen. Deze school voor basisonderwijs heeft ongeveer tweehonderd leerlingen. Het schoolgebouw doet ook dienst als ruimte voor buitenschoolse opvang. De rooms-katholieke basisschool Sint Theresia is gevestigd aan de Gregoriuslaan 4. De school heeft ongeveer 420 leerlingen. Het oude gebouw (Greogoriuslaan 10) staat momenteel leeg. De openbare Van Dijckschool heeft ongeveer 380 leerlingen en is gelegen aan de Van Dijcklaan 4.

Kinderopvang

Naast de Werkplaats Kindergemeenschap is een centrum voor kinderopvang gebouwd. Hier wordt zowel voor- en naschoolseopvang geboden als kinderdagopvang. Bij de basisschool Sint Theresia is tevens een kinderopvang en peuterspeelzaal gevestigd.

Religie

In het plangebied staan drie kerken. Dit gaat om de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstandkerk van de rooms-katholieke parochie aan de Gregoriuslaan nummer 10, de protestantse Noorderkerk aan de Laurillardlaan nummer 6 en de Woudkapel aan de Beethovenlaan nummer 21. Bij de kerk aan de Gregoriuslaan is ook een begraafplaats aanwezig.

Verenigingsleven

Op nummer 34 van de Jan Steenlaan is een buurtcentrum aanwezig. Dit wordt momenteel alleen nog gebruikt door de postduivenvereniging De Bilt. Verder heeft de scoutingverening van Bilthoven (Rover Crofts Groep) een plek in het Heidepark (Ruydaellaan 26, achter de Montessorischool). In 2010 is een nieuw clubgebouw gerealiseerd. Het bestaat uit twee grote lokalen, een centrale ruimte, een ruime keuken met bar en een aparte stafruimte. Ook is het gebouw voorzien van ruim 200 m² kelder om de spullen en spelmaterialen van de groep goed te kunnen opslaan.

2.3.3 Kantoren en bedrijven

Kantoren

Verspreid over het plangebied komen diverse kantoren voor. In een aantal gevallen betreft het oude riante woningen, die aan de oorspronkelijke functie zijn onttrokken en nu voor kantoordoeleinden worden gebruikt. Ook komen er grotere, meer op de functie toegesneden kantoorpanden voor. Daarnaast zijn er diverse kantoorruimten, die als ondergeschikte functie bij een woning voorkomen. Dit betreft ruimten voor de uitoefening van beroep aan huis. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de gebouwen in het plangebied met een kantoorfunctie.

Kantoor   Laan   Huisnummer  
European Foundation for Business Qualification   Wagnerlaan   17  
Sentus   Sweelincklaan   1  
HypoTakeCare   Soestdijkseweg Noord   340  
Dixfortuin   Soestdijkseweg Noord   328  
De VriesHaselhoff/ Van Kinschot   Soestdijkseweg Noord   329  
NetDialog   Soestdijkseweg Noord   325  
Competence Care   Frans Halslaan   68  
Bureau Baart de la Faille / Adviesbureau Comenius   Bilderdijklaan   118  

Bedrijven

Er bevinden zich twee bedrijven in het plangebied. Het betreft een loodgietersbedrijf en een autobedrijf; beide gehuisvest aan de Bilderdijklaan. Verder heeft de buitendienst BOR van de gemeente een opslagplaats in het Heidepark. Daarnaast zijn er op verschillende locaties een (kleinschalig) bedrijf aan huis aanwezig.

Bedrijf   Laan   Huisnummer  
Verkerk Loodgietersbedrijf   Bilderdijklaan   116  
Bilthovens Autobedrijf   Bilderdijklaan   122  
opslag Buitendienst Openbare ruimte, gemeente De Bilt   Ruysdaellaan   naast 23  
2.3.4 Detailhandel, dienstverlening en overige voorzieningen

Detailhandel en dienstverlening

Het plangebied kent relatief weinig centrumvoorzieningen. Aan de Bilderdijklaan is van oudsher een concentratie van een aantal winkels aanwezig. Naast de hierboven genoemde bedrijven bevinden zich in dit buurtwinkelcentrum "het kleine dorp" vier winkels en een kapper. Op de hoek van de Van Dijcklaan en de Soestdijkseweg Noord is een dierenartspraktijk gevestigd.

Winkel   Laan   Huisnummer  
Bakkerij Krijger   Bilderdijklaan   59  
Supermarkt Spar Mons   Bilderdijklaan   106  
Haarmode Capello   Bilderdijklaan   108  
Slagerij Van Eck   Bilderdijklaan   110  
Computerwinkel Duchtnet   Bilderdijklaan   112A  
Viskraam (alleen op vrijdagen)   Bilderdijklaan   nabij 112  
Dierenkliniek Bilthoven   Van Dijcklaan   1  

Sportvoorzieningen

Tussen het Heidepark en de scholen is aan de Kees Boekelaan een aantal sportvoorzieningen aanwezig. Het gaat om het sportcentrum Kees, de cricket- en hockeyvereniging SCHC en de tennisvereniging TKHC Helios.

Culturele voorzieningen

Op de hoek van de Gerard Doulaan en de De Hooghlaan staat het pand 'Gaudeamus'. Het pand heeft een lange traditie als ontmoetingsplek voor kunstenaars. Nu wordt het gebruikt voor culturele activiteiten zoals concerten, workshops, symposia, vergaderingen en trainingen met een maximum capaciteit van vijftig personen. Hieruit volgt dat zelfstandige verhuur en/of gebruik als kantoor buiten de bestemming 'maatschappelijk' valt en daarmee uitgesloten is.

2.3.5 Verkeer en groen

Verkeersstructuur

Door de ontstaansgeschiedenis van het plangebied en de schaal van de percelen bestaat er geen duidelijk onderscheid tussen woonstraten met een verblijfsfunctie en doorgaande wegen met alleen een verkeersfunctie. Met uitzondering van de Provincialeweg kennen alle wegen en straten aansluitingen van individuele percelen. Toch is er wel een typering aan te brengen. De Provincialeweg heeft het duidelijkst een verkeersfunctie en heeft ook een regionale ontsluitingsfunctie. De Soestdijkseweg Noord is te typeren als een gebiedsontsluitingsweg (ten zuiden van de splitsing met de Gezichtslaan) en een wijkonstluitingsweg (ten noorden van de splitsing). De Gezichtslaan heeft met zijn ligging tussen de Provincialeweg en de Soestdijkseweg Noord ook een functie als gebiedsontsluitingsweg voor het westelijk deel van het woongebied. Vervolgens is er een aantal wegen aan te wijzen die een boven lokale ontsluitende functie hebben, zoals de Beethovenlaan en Händellaan richting Den Dolder en de Jan Steenlaan richting De Leijen. Toch hebben deze wegen niet echt een verkeerskarakter en zijn nauwelijks te onderscheiden van de overige wegen in het plangebied. Dat zijn vooral lange lanen met een enkele rijbaan en een zachte berm.

De Provincialeweg N234 is gelegen buiten de bebouwde kom en kent een maximumsnelheid van 80 km/u. De Soestdijkseweg Noord en de Gezichtslaan worden van gemeentewege gekenmerkt als gebiedsontsluitingsweg en hebben een maximumsnelheid van 50 km/u. De overige wegen worden aangemerkt als erf toegangsweg. De maximumsnelheid is 30 km/u. Zie figuur 2.16 voor een overzicht van de verkeersstructuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.0310.0007BP11007-VG01_0020.jpg"

Figuur 2.16: Verkeersstructuur

Langzaam verkeer

In het plangebied is een aantal fietspaden en fiets stroken aanwezig. Toch is het langzaam verkeer met name aangewezen op de zogeheten erftoegangswegen in het plangebied. Op deze wegen is veel ruimte gelaten voor fietsers en wandelaars.

De belangrijkste fietspaden in het plangebied liggen aan de oostkant van de Soestdijkseweg Noord, aan de noordkant van de Jan Steenlaan en over de Kees Boekelaan. Deze fietspaden zijn vrijliggende fietspaden. Het fietspad over de Soestdijkseweg Noord zorgt voor de belangrijkste noord/zuidverbinding in het plangebied. Het fietspad over de Jan Steenlaan, verbindt het plangebied met de Nieuwe Weteringseweg en zorgt om die reden voor een belangrijke oost/westverbinding in en uit het plangebied. Deze fietsverbinding wordt met name door scholieren gebruikt. Op de Gezichtslaan zijn fiets stroken aanwezig die zorgen voor een verbinding met het Berg en Bosch terrein en uiteindelijk met Maartensdijk ten noorden van het plangebied.

Naast deze fietspaden is er nog een klein fietspad aanwezig die het plangebied verbindt met de wijk ten zuiden van de spoorweg. Het betreft hier een fietstunnel bij de Theresiaschool aan de Klaphekweg. Tot slot zijn er nog enkele fietspaden aan de Van Dijcklaan en de Betje Wolfflaan aanwezig.

Openbaar vervoer

Het plangebied Bilthoven Noord wordt bediend door een tweetal busdiensten, welke in het plangebied beide een halte hebben. De eerste busdienst betreft lijn 58 van Hilversum, via Maartensdijk en De Bilt naar Zeist. De lijn loopt over de Soestdijkseweg Noord en de Gezichtslaan. De busdienst heeft meerdere haltes in het plangebied, twee op de Soestdijkseweg en vier op de Gezichtslaan. De tweede busdienst betreft lijn 77 van Utrecht naar De Bilt. De lijn loopt vanuit De Leyen over de Jan Steenlaan richting Bilthoven Oost. Op de Jan Steenlaan is 1 bushalte aanwezig. Buslijn 58 heeft een frequentie van 1 maal per uur, buslijn 77 heeft een frequentie van 2 maal per uur. Direct ten zuiden van het plangebied is het NS station Bilthoven aanwezig. Vanaf dit station vertrekken meerdere treinen in de richtingen Amersfoort, Utrecht en Baarn. Dit komt in totaal neer op 8 treinen per uur.

Parkeren

Het parkeren vindt in het plangebied voornamelijk plaats op eigen terrein. Uitzondering hierop is het parkeren aan de Dr. Julius Röntgenlaan de Evert Cornelialaan, de Ockeghemlaan en de Diepenbrocklaan. Hier vindt parkeren ook plaats op of langs de weg. Echte parkeerproblemen komen in het plangebied niet voor. Een uitzondering hierop zijn de straten rondom de Van Dijckschool, de Theresiaschool en de Montessorischool aan de Rembrandtlaan. Deze parkeerdrukte is echter maar kortstondig en doet zich met name voor tijdens de ochtend- en middaguren, bij het brengen en halen van de leerlingen.

In de bermen in Bilthoven Noord mag geparkeerd worden. Rondom de scholen en andere specifieke voorzieningen waar veel parkeerdruk is, zijn grasbetontegels aangebracht. Op de overige plekken in Bilthoven Noord is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, waardoor er geen extra maatregelen in de bermen zijn aangebracht.

Groenstructuur

In het plangebied is een park gelegen en meerdere kleine plantsoenen. Het Heidepark is ingericht in overeenstemming met het bosgebied en is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Er is een aantal wandelpaden door het park, met aansluiting op het woongebied en de Kees Boekelaan. Er is ook een meertje aanwezig. De plantsoenen liggen voornamelijk op de pleinen en kruisingen van lanen, bijvoorbeeld de Bachlaan en het Rembrandtplein.