direct naar inhoud van Artikel 30 Waarde - Beschermd stadsgezicht
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 30 Waarde - Beschermd stadsgezicht

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Beschermd stadsgezicht aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, beheer en hestel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het beschermde stadsgezicht.

30.2 Bouwregels

Binnen deze dubbelbestemming geldt voor bouwwerken het volgende:

  • a. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande goothoogte;
  • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande bouwhoogte;
  • c. de inhoud van woningen mag niet meer bedragen dan de bestaande inhoud;
  • d. de oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen.
30.3 Afwijken van de bouwregels
30.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

  • a. het bepaalde in 30.2 onder a en b teneinde de bestaande goot- en bouwhoogte met 10% van de bestaande hoogte te verhogen;
  • b. het bepaalde in 30.2 onder c teneinde de bestaande inhoud van de woning te vergroten overeenkomstig het bepaalde in 21.3.2;
  • c. het bepaalde in 30.2 onder d teneinde de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen te vergroten tot niet meer dan 120 m²;

mits, er geen sprake is van een onevenredige aantasting van het behoud, beheer en herstel van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het beschermde stadsgezicht.

30.3.2 Verlening

De omgevingsvergunning als bedoeld in 30.3.1 wordt niet verleend dan nadat het bevoegd gezag de monumentencommissie om advies hebben gevraagd. Het advies wordt bij het besluit omtrent de omgevingsvergunning betrokken.