direct naar inhoud van Artikel 13 Molen
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 13 Molen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Molen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. een molen;
  • b. het behoud, beheer en herstel van de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden van de bestaande molen en de omgeving;

een en ander met bijbehorende voorzieningen.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Uitsluitend zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan die ten dienste staan van deze bestemming.

13.2.2 Gebouwen

Voor gebouwen geldt het volgende:

  • a. uitsluitend is de bestaande molen toegestaan;
  • b. de hoogte mag niet meer bedragen dan de bestaande hoogte.
13.3 Specifieke gebruiksregels
13.3.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

  • a. het bedrijfsmatig vervaardigen, opslaan, verwerken of herstellen van goederen en het opslaan en be- of vewerken van producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor het opm de bestemming gerichte gebruik van de grond;
  • b. bewoning van gebouwen, met uitzondering van bewoning van de bestaande molen in Bergharen.