direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Buitengebied Wijchen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0296.BGBBuitengebied-DF02

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving
12.1.1 Algemeen

De voor Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke doeleinden;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "cultuurhistorische waarden": het behoud, beheer en herstel van de aanwezige cultuurhistorische en monumentale waarden van de gebouwen en de omgeving;

een en ander met bijbehorende voorzieningen en overeenkomstig de nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving zoals opgenomen in 12.1.2.

12.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving

In het onderstaande is een nadere detaillering opgenomen van het bepaalde in 12.1.1:

a Maatschappelijke functies

Op de gronden met deze bestemming zijn uitsluitend ter plaatse van de in onderstaande tabel opgenomen aanduidingen de daarbij behorende maatschappelijke functie toegestaan.

Aanduiding   Adres   Omschrijving   bebou wde opperv lakte in   bebou wingsp ercenta ge in %  
sm-rh   Leemweg 112   rust en hersteloord   -   50  
sm-ka   Molenweg 55   kapel   -   5  
atl   Ravensteinseweg 521   poldermagazijn / atelier   -   40  
sm-to   Torenstraat 22   toren   -   1  
bp     begraafplaats   -   2  
sm-wzo   Meerenburg 10   woon-zorgcomplex   780    
on   Heumenseweg ong.   school   1265    
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Uitsluitend mag worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming.

12.2.2 Bedrijfswoning

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

12.2.3 Gebouwen

De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 8 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van gebouwen ter plaatse van de aanduidingen "specifieke vorm van maatschappelijk-rust en hersteloord" en "onderwijs" niet meer mag bedragen dan 15 m en de bouwhoogte van de toren ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk-toren" niet meer mag bedragen dan 27,5 m;

12.2.4 Woon-zorgcomplex

In afwijking van het bepaalde in 12.2.2 is ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk-woon-/zorgcomplex" één bedrijfswoning toegestaan.

12.2.5 Ondergronds bouwen

Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. ondergrondse bedrijfsgebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag en deze ondergrondse ruimten mogen uitsluitend facilitair van aard zijn, zoals opslagkelders, technische ruimtes e.d.;
 • b. de ondergrondse bedrijfgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van bestaande bovengrondse gebouwen.
12.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van verlichtingsmasten en vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • b. de hoogte van erafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 6 m;
12.2.7 Bebouwde oppervlakte

De bebouwde oppervlakte mag, per bestemmingsvlak, niet meer bedragen dan in de tabel onder 12.1.2 onder a is aangegeven.

12.2.8 Bebouwingspercentage

Het bebouwingspercentage mag, per bestemmingsvlak, niet meer bedragen dan in de tabel onder 12.1.2 onder a is aangegeven.

12.3 Afwijken van de bouwregels
12.3.1 Omgevingsvergunning maatvoering

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de in de regels genoemde maten, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

 • a. de afwijking van de genoemde maat/ mate is noodzakelijk ten behoeve van een optimale verkaveling c.q. optimaal gebruik;
 • b. de afwijking bedraagt niet meer dan 10% van de genoemde maten;
 • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld;
 • d. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woonsituatie;
 • e. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid;
 • f. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • g. er kan en/of er is niet reeds op grond van een andere afwijkingsbepaling een omgevingsvergunning worden verleend.
12.3.2 Omgevingsvergunning hoogte bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de in de regels genoemde hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte bedraagt niet meer dan 4 m;
 • b. de grotere hoogte is noodzakelijk voor een doelmatiger gebruik van de aan de grond gegeven bestemming.
12.4 Specifieke gebruiksregels
12.4.1 Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt onder gebruik strijdig met de bestemming in ieder geval begrepen het gebruiken en/of laten gebruiken van gronden en/of opstallen voor:

 • a. het gebruik van gebouwen voor zelfstandige bewoning of als afhankelijke woonruimte;
 • b. horeca.