direct naar inhoud van Artikel 6 Maatschappelijk - 1
Plan: Acquoy 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0236.ACQacquoy2009-ONHE

Artikel 6 Maatschappelijk - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving
6.1.1 Algemeen

De voor 'Maatschappelijk - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. niet-woonfuncties, gericht op gebruik van de gronden en/of opstallen ten behoeve van religieuze, educatieve, sportieve, sociale dan wel culturele doeleinden, alsmede voor openbaar bestuur en openbare dienstverlening;
  • b. begraafplaats, ter plaatse van de aanduiding “begraafplaats”;
  • c. behoud, beheer en herstel van binnen deze bestemming aanwezige rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - 1-monument" en van binnen deze bestemming aanwezige cultuurhistorische waarden;

één en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

6.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving
a Cultuurhistorische waarden

Onder cultuurhistorische waarden als bedoeld in 6.1.1 onder c wordt in ieder geval het volgende verstaan:

De binnen deze bestemming gelegen kerk, de kerktoren en de historische begraafplaats, alsmede het dorpshuis (voormalige school). De van de kerk losstaande kerktoren is het oriëntatiepunt van Acquoy, mede vanwege zijn karakteristieke scheefstand.

Behoud van het ensemble in zijn huidige vorm en hoedanigheid draagt bij aan de karakteristiek van het dorp. Binnen de bestemming 'Maatschappelijk - 1' is het beleid gericht op behoud, beheer en herstel van de cultuurhistorische waarde.

b Bedrijfswoning

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Uitsluitend mogen bouwwerken worden opgericht ten dienste van de bestemming.

6.2.2 Situering

Uitsluitend bestaande gebouwen zijn toegestaan en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bouwvlak".

6.2.3 Maatvoering gebouwen

De bestaande gebouwen mogen slechts aanwezig zijn ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding-hoofdgebouw". De bouwhoogte van bestaande gebouwen mag niet meer bedragen dan de bestaande bouwhoogte.

6.2.4 Begraafplaats

In afwijking van het bepaalde in 6.2.2 en 6.2.3 is ten behoeve van de begraafplaats buiten het bouwvlak en buiten de aanduiding “specifieke bouwaanduiding-hoofdgebouw” een beheersgebouwtje toegestaan met een maximale oppervlakte van 15 m2, een maximale goothoogte van 3 m en een maximale bebouwingshoogte van 5 m.

6.2.5 Andere bouwwerken

Andere bouwwerken mogen ten dienste van deze bestemming aanwezig zijn, mits de hoogte niet meer dan 2 m bedraagt, met dien verstande dat:

  • a. vlaggenstokken, tuinmeubilair en antennes zijn toegestaan tot een hoogte van 10 m;
  • b. de hoogte van andere bouwwerken die zijn gesitueerd buiten het bouwvlak niet meer mag bedragen dan 1 m, met uitzondering van terreinafscheidingen;
  • c. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten behoeve van de begraafplaats niet meer mag bedragen dan 3 m.
6.3 Ontheffing van de bouwregels
6.3.1 Ontheffing andere bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 6.2.5 ten aanzien van de gestelde hoogte van andee bouwwerken, mits:

  • a. geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van het woon- en leefmilieu en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • b. de hoogte na ontheffing niet meer dan 10 m bedraagt;
  • c. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de waarden genoemd in 6.1.