direct naar inhoud van Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Acquoy 2009
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0236.ACQacquoy2009-ONHE

Artikel 7 Verkeer - Verblijfsgebied

7.1 Bestemmingsomschrijving
7.1.1 Algemeen

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeersdoeleinden en parkeergelegenheid;
 • b. groenvoorziening en beplanting;
 • c. behoud, beheer en herstel van het karakteristieke beeld;
 • d. water;
 • e. openbare nutsvoorzieningen;
 • f. straatmeubilair, waaronder in ieder geval afvalcontainers;

één en ander met de daarbij behorende voorzieningen

7.1.2 Nadere detaillering
a Groenvoorziening

Ter plaatse van de aanduiding "groen" zijn de gronden uitsluitend bestemd voor (openbare) groenvoorzieningen, water, paden en inritten, straatmeubilair en speelvoorzieningen.

b Speelterrein

Ter plaatse van de aanduiding "speelvoorziening" zijn de gronden uitsluitend bestemd voor groenvoorzieningen en beplanting alsmede een speelterrein met bijbehorende speelvoorzieningen.

c Karakteristieke beeld

Onder behoud, beheer en herstel van het karakteristieke beeld wordt in ieder geval het volgende verstaan:

De dorpse profielen worden toegepast met bij voorkeur een klinkerverharding en waarbij de toepassing van verhoogde trottoirs zoveel mogelijk wordt vermeden. Grasbermen met een landelijke karakter en de hierbij passende beplanting sluiten aan bij het wegprofiel.

Ook bij het aanbrengen van verticale elementen, zoals verlichting, hekwerken en straatmeubilair dienen de vorm en de materiaalkeuze te harmoniëren met het gewenste dorpse straatbeeld.

d Openbare nutsgebouwen

Bestaande openbare nutsgebouwen mogen worden gehandhaafd.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Uitsluitend mogen bouwwerken worden opgericht ten dienste van de bestemming.

7.2.2 Openbare nutsgebouwen

In afwijking van het bepaalde in 6.2.3 gelden voor openbare nutsgebouwen de volgende maatvoeringseisen:

 • a. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m, met dien verstande dat de bestaande goothoogte als maximum geldt, voor zover deze goothoogte hoger is dan 3,5 m;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, met dien verstande dat de bestaande bouwhoogte als maximum geldt, voor zover deze bouwhoogte hoger is dan 6 m.
7.2.3 Andere bouwwerken

Andere bouwwerken mogen ten dienste van deze bestemming aanwezig zijn, mits de hoogte niet meer dan 1,25 m bedraagt, met dien verstande dat:

 • a. deze hoogte niet geldt voor verkeersborden, wegwijzers, verlichtingsmasten, de afrastering van speelterreinen en speeltoestellen;
 • b. andere bouwwerken met een bebouwde oppervlakte van meer dan 25 m2 niet zijn toegestaan;
 • c. ondergrondse afvalcontainers zijn toegestaan.
7.3 Ontheffing van de bouwregels
7.3.1 Ontheffing maatvoering

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 7.2.3, ten aaanzien van de gestelde maximale hoogte en maximale oppervlakte voor andere bouwwerken, mits de hoogte na ontheffing niet meer dan 4 m bedraagt en er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden genoemd in 7.1.

7.4 Ontheffing van de gebruiksregels
7.4.1 Ontheffing groen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 7.1.2 onder a teneinde ter plaatse van de aanduiding “groen” de overige in 7.1.1 genoemde doeleinden toe te staan, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. de ontheffing is noodzakelijk ten behoeve van een optimale verkeersafwikkeling dan wel in verband met de parkeerbehoefte binnen het gebied;
 • b. de verkeersveiligheid in het gebied mag niet in het gedrang komen;
 • c. geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van het woon- en leefmilieu en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • d. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de waarden genoemd in 7.1.